SIKKEN DEJLI

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de 41 tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de kvin­de­li­ge mi­ni­stre til frokost

BT - - DER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

JU­BILÆUM

» Sik­ke en god idé. «

Hvis der var en ting, der kun­ne ska­bes fler­tal for på tværs af al­le par­ti­er på Ma­ri­en­borg i går, så var det, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de få­et en lys idé.

I går var det ik­ke ba­re Kvin­der­nes In­ter­na­tio­na­le Kamp­dag, men og­så 100året for, at dan­ske kvin­der fik val­gret.

Hel­dig­vis for li­ge­stil­lin­gen har vi en kvin­de­lig stats­mi­ni­ster, og hun hav­de valgt at in­vi­te­re al­le nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kvin­de­li­ge mi­ni­stre til frokost på Ma­ri­en­borg, stats­mi­ni­ster­bo­li­gen i Nord­s­jæl­land.

Der har i alt væ­ret 67 si­den 1924, og 41 af dem mød­te op i sti­ve­ste puds og godt hu­mør i strå­len­de solskin.

» Hvor er jeg glad for, du kun­ne kom­me, « lød det mun­tert fra vær­tin­den, Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der selv stod ude på trap­pen og tog imod, ef­ter­hån­den som gæ­ster­ne ar­ri­ve­re­de.

De fik tor­ske­filet, kal­ve­mør­brad og ka­ge, og stats­mi­ni­ste­ren holdt en ve­l­o­p­lagt ta­le. Des­u­den op­t­rå­d­te sku­e­spil­le­ren Kir­sten Ole­sen med en mo­no­log om, hvad kvin­der­ne har op­nå­et de sid­ste 100 år. Og det er ik­ke små­ting. Da Kvin­de­ligt Ar­bej­der For­bund blev stif­tet i 1901, måt­te de an­sæt­te en mand i se­kre­ta­ri­a­tet til at skri­ve un­der, for­di kvin­der­ne ik­ke var myn­di­ge.

Fo­kus på li­ge­stil­ling

Nog­le kæm­per på bar­ri­ka­der­ne, og nog­le kæm­per med kniv og gaf­fel. Men der kan og­så la­ves po­li­tik ved vel­dæk­ke­de bor­de, og tid­li­ge­re ar­bejds­mi­ni­ster Jyt­te Andersen ( S) hå­ber, at froko­sten vil ska­be yder­li­ge­re fo­kus på li­ge­stil­ling frem­over.

» Når vi kan væ­re sam­men på den må­de på kryds og tværs, kan man godt hå­be, at li­ge­stil­lin­gen kan kom­me lidt hø­je­re op på dags­or­de­nen. Stem­nin­gen var vir­ke­lig god, men og­så høj­ti­de­lig og bå­ret af fæl­les hi­sto­rie. Det var som at se gam­le sko­le­kam­me­ra­ter. Al­le gam­le kam­pe var pak­ket væk, og Hel­le holdt en ind­sigts­fuld ta­le. Og hun sag­de bl. a., at uden os gam­le hav­de kvin­der ik­ke stå­et så stærkt i dag. Men det er trist, vi ik­ke har få­et fæl­les bar­sel og kvo­ter i besty­rel­ser un­der den­ne re­ge­ring. Det ko­ster jo ik­ke no­get, « si­ger Jyt­te Andersen.

Der er sta­dig ste­reo­ty­per

» Vi er kom­met langt - men vi er ik­ke i mål. Der er sta­dig hold­nin­ger, der skal flyt­tes. Der er sta­dig ste­reo­ty­per og kli­che­er. Dem op­le­ver al­le kvin­der - i sko­len, på ar­bejds­plad­sen og i of­fent­lig­he­den, « skri­ver Hel­le Thor­ningS­ch­midt på Fa­ce­book.

Hi­sto­ri­ke­ren og jour­na­li­sten Ni­na Bang blev Dan­marks og ver­dens før­ste kvin­de­li­ge mi­ni­ster, da Thor­vald Stau­ning ud­pe­ge­de hen­de til un­der­vis­nings­mi­ni­ster i 1924. Her­ef­ter skul­le der gå 23 år, før den næ­ste kvin­de­li­ge mi­ni­ster blev ud­nævnt i 1947. Den­ne gang var det den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster Hans Hedt­oft, som ud­pe­ge­de fag­for­e­nings­bos­sen Fan­ny Jensen til mi­ni­ster uden po­r­te­føl­je ’ med sær­ligt Hen­blik paa Hjem­me­n­es, Hus­fø­rel­sens og Bør­ne­nes In­ter­es­ser’.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen var ind­til 2012 den stats­mi­ni­ster, som hav­de sat flest kvin­der på sit ministerhold. Ved re­ge­rings­ro­ka­den i 2010 ud­gjor­de de kvin­de­li­ge mi­ni­stre 47 pct. af re­ge­rin­gen. Ef­ter mi­ni­ster­ro­ka­der­ne i slut­nin­gen af 2012 kom Hel­le Thor­ning- Sch­midts re­ge­ring op på 48 pct. kvin­der, men nu er den ne­de på 30 pct.

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.