G KAMP­DAG

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 9. MARTS 2015 BA­GE­STE RÆK­KE: Est­her Lar­sen ( V) Sund­heds­mi­ni­ster 1989- 93. Ritt Bjer­re­gaard ( S) Un­der­vis­nings­mi­ni­ster og so­ci­al­mi­ni­ster 1973, 1975- 81, fø­de­va­re­mi­ni­ster 2000- 01. Mette Fre­de­rik­sen ( S) Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster 2011- 14, ju­stits­mi­ni­ster 2014Kir­sten Bros­bøl ( S) Mil­jø­mi­ni­ster 2014Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R) Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster 2011- 14. So­fie Car­sten Nielsen ( R) Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster 2014- Ida Auken ( SF/ R) Mil­jø­mi­ni­ster 2011- 14. Gret­he Rostbøll ( K) Kul­tur­mi­ni­ster 1990- 93. Lot­te Bunds­gaard ( S) By- og bo­lig­mi­ni­ster 2000- 01. Christine An­tor­i­ni ( S) Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster 2011- Lo­ne Dybkjær ( R) Mil­jø­mi­ni­ster 1988- 90. Ma­ri­ann Fischer Bo­el ( V) Fø­de­va­re­mi­ni­ster 200104. Ul­la Tør­næs ( V) Un­der­vis­nings­mi­ni­ster 2001- 05 ud­vik­lings­mi­ni­ster 2005- 10. Brit­ta Schall Hol­berg ( V) In­den­rigs­mi­ni­ster 1982- 86, land­brugs­mi­ni­ster 1986- 87. Pia Ol­sen Dyhr ( SF) Han­dels­mi­ni­ster 2011- 13, trans­port­mi­ni­ster 2013- 14. Lyk­ke Fri­is ( V) Kil­ma- og ener­gi­mi­ni­ster 2009- 11. Be­ne­dik­te Kiær ( K) So­ci­al­mi­ni­ster 2010- 11 AN­DEN RÆK­KE: Ani­ta Bay Bun­de­gaard ( R) Ud­vik­lings­mi­ni­ster 2000- 01. Mi­mi Jakob­sen ( CD) Kul­tur­mi­ni­ster 1982- 86, so­ci­al­mi­ni­ster 1986- 88, sa­m­ord­nings­mi­ni­ster 1993- 94, in­du­stri­mi­ni­ster og er­hvervs­mi­ni­ster 1993- 96. Ka­ren Hæk­kerup ( S) So­ci­al- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster 2011- 13, fø­de­va­re­mi­ni­ster og ju­stits­mi­ni­ster 2013- 14. Mette Gjer­skov ( S) Fø­de­va­re­mi­ni­ster 2011- 13. El­se Wint­her Andersen ( V) So­ci­al­mi­ni­ster 1990- 93. Yvon­ne Her­løv Andersen ( CD) So­ci­al­mi­ni­ster og sund­heds­mi­ni­ster 1994- 96. Jyt­te Andersen ( S) Ar­bejds­mi­ni­ster 1993- 98. Bo­lig- og by­mi­ni­ster 1998- 2000. Gret­he Fen­ger Møller ( K) Ar­bejds­mi­ni­ster 1982- 86. El­se­beth Ger­ner Nielsen ( R) Kul­tur­mi­ni­ster 1998- 2001. Astrid Krag ( SF/ S) Sund­heds­mi­ni­ster 2011- 14. Char­lot­te Sa­hl Mad­sen ( K) Vi­den­skabs­mi­ni­ster 2010- 11. Con­nie He­de­gaard ( K) Mil­jø­mi­ni­ster 2004- 07, kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster 200709. Hen­ri­et­te Kjær ( K) So­ci­al­mi­ni­ster 2001- 04, fa­mi­lie­mi­ni­ster 2004- 05. Pia Gjel­lerup ( S) Ju­stits­mi­ni­ster 1993- 98, er­hvervs­mi­ni­ster 1998- 2000, fi­nans­mi­ni­ster 2000- 01. TRED­JE RÆK­KE: Tove Nielsen ( V) Un­der­vis­nings­mi­ni­ster 1973- 75. Hel­le Degn ( S) Ud­vik­lings­mi­ni­ster 1993- 94. An­ne Bir­git­te Lund­holt ( K) Industri- og ener­gi­mi­ni­ster 1990- 93. Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) Øko­no­mi­mi­ni­ster 1993- 2001, kul­tur­mi­ni­ster 2012- Rik­ke Hvils­høj ( V) In­te­gra­tions­mi­ni­ster 2005- 07. Bir­t­he Rønn Hor­n­bech ( V) In­te­gra­tions­mi­ni­ster 2007- 11. Sonja Mik­kel­sen ( S) Tra­fik­mi­ni­ster 1998- 2000, sund­heds­mi­ni­ster 2000. Le­ne Es­per­sen ( K) Ju­stits­mi­ni­ster 2001- 08, øko­no­mi- og er­hvervs­mi­ni­ster 2008- 10, uden­rigs­mi­ni­ster 2010- 11. FOR­RE­ST: Ag­net­he Laust­sen ( K) Sund­heds­mi­ni­ster 1987- 88, bo­lig­mi­ni­ster 1988- 89. Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) Stats­mi­ni­ster 2011- Tove Lind­bo- Lar­sen ( S) Kir­ke­mi­ni­ster 1981- 82. Fo­to: Ti­ne Har­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.