UND­GÅ UNØDI

Ik­ke al­le op­le­ver, at de­res smer­ter går væk, når de bli­ver ope­re­ret, selv­om ope­ra­tio­nen er vel­lyk­ket, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NSUYNHDEDHERD - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

NY VI­DEN

An­na Ege­ris Kar­stoft 18 pro­cent af de pa­tien­ter, der får ind­sat et nyt knæ, får det ik­ke bed­re, selv­om ope­ra­tio­nen er ud­ført, som den skul­le. Og he­le 85 pct. får of­te fle­re smer­ter, hvis de la­der sig ope­re­re me­re end én gang, vi­ser nyt dansk stu­die fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Re­sul­ta­ter­ne, der net­op er of­fent­lig­gjort i det an­se­te tids­skrift Pain, på­vi­ser, at det ik­ke er al­le, der nød­ven­dig­vis har gavn af at læg­ge sig un­der kni­ven, hvis de øn­sker nye knæ el­ler hof­ter. Det for­tæl­ler pro­fes­sor ved In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi, Lars Arendt- Nielsen, der står bag den nye vi­den.

» Desvær­re kan vi se, at 18 pct. sta­dig har lang­va­ri­ge smer­ter ef­ter en knæ­o­pe­ra­tion, og at 85 pct. får stær­ke­re smer­ter, hvis de får gen­tag­ne ope­ra­tio­ner. Vi ved end­nu ik­ke, hvor­for no­gen ud­vik­ler kro­ni­ske smer­ter. Det kan må­ske skyl­des, at de har et smer­te­sy­stem, der over­re­a­ge­rer, « si­ger Lars ArendtNi­el­sen, der på bag­grund af det nye stu­die har væ­ret med til at ud­vik­le en så­kaldt smer­testi­mu­la­tor, der fo­re­lø­big er den ene­ste af sin slags i ver­den.

Ny in­di­vi­du­el be­hand­ling

» I dag kig­ger læ­ger­ne på et rønt­gen­bil­le­de og af­gør på den bag­grund, om de skal ope­re­re. Men nu kan vi ved hjælp af smer­testi­mu­la­to­ren la­ve et smer­te­bil­le­de af pa­tien­ten og der­ved vur­de­re, hvor­dan de­res smer­te­sy­stem fun­ge­rer, og så for­hå­bent­lig kun­ne for­ud­si­ge, hvem der vil ud­vik­le kro­ni­ske smer­ter. Det er al­drig set før, så det er ret re­vo­lu­tio­ne­ren­de og åb­ner for nog­le helt nye mu­lig­he­der for at in­di­vi­du­a­li­se­re be­hand­lin­gen. Frem­over vil vi så­le­des bed­re kun­ne vur­de­re, om folk har me­re gavn af fy­si­o­te­ra­pi, smer­testil­len­de me­di­cin el­ler støt­ten­de fodtøj, før vi igang­sæt­ter en ope­ra­tion, « si- ger Lars Arendt- Nielsen.

I dag har ca. 660.000 dan­ske­re ska­der el­ler syg­dom­me i led el­ler mus­k­ler, og fle­re tu­sind vil ud­vik­le slid­gigt, fast­slår en rap­port fra Vi­dens­rå­det for fore­byg­gel­se fra 2013.

Net­op slid­gigt er den hyp­pig­ste år­sag til, at dan­sker­ne læg­ger sig un­der kni­ven for at bli­ve ope­re­ret i knæ og hof­te. Og kur­ven er støt sti­gen­de: I 2008 fik 7492 ind­sat en led­po­te­se i knæ­et, mod 8424 i 2013, vi­ser tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut:

Pres fra pa­tien­ter­ne

» Det er lidt alar­me­ren­de, at stig­nin­gen er så vold­som, for jo fle­re, der bli­ver ope­re­ret, de­sto fle­re vil en­de med at ha­ve kro­ni­ske smer­ter ef­ter en ope­ra­tion, « si­ger Lars Arendt- Nielsen.

Og­så an­tal­let af hof­te- og skul­der- ope­ra­tio­ner er sti­gen­de. Hvad stig­nin­gen helt nøj­ag­tigt skyl­des, er der in­gen, der ved, men le­den­de over­læ­ge ved Or­to­pæd­kirur­gisk af­de­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Sten Lar­sen for­kla­rer:

» Vo­res pa­tien­ter bli­ver me­re og me­re op­ly­ste, for­di det er nem­me­re at op­sø­ge in­for­ma­tion, så når man­ge af dem kom­mer til os, har de en klar op­fat­tel­se af, hvad der er galt. Der­for kan der væ­re et pres fra pa­tien­ter­ne, der øn­sker at bli­ve ope­re­ret. «

Det bil­le­de gen­ken­der Lars Arendt- Nielsen:

» Man­ge i den æl­dre ge­ne­ra­tion har et øn­ske om fort­sat at ha­ve et ak­tivt liv, hvor de kan spil­le golf el­ler le­ge med bør­ne­bør­ne­ne, der­for har vi al­le sam­men få­et et øget krav til, hvad vi vil ac­cep­te­re af smer­ter og for­rin­get livskva­li­tet, « si­ger han.

Om ope­ra­tio­ner­ne er unød­ven­di­ge, er der ik­ke no­get en­ty­digt svar på, for­kla­rer over­læ­ge Sten Lar­sen:

» Set med fag­li­ge bril­ler vil der al­tid væ­re en del ope­ra­tio­ner, man godt kun­ne ha­ve la­det væ­re med at la­ve. For ser man på det over tid, vil­le pa­tien­ten ha­ve op­nå­et det sam­me re­sul­tat, hvis de ik­ke var ble­vet ope­re­ret, « si­ger han og for­kla­rer, hvor­for man skal over­ve­je en ope­ra­tion nø­je:

» Når man ek­sem­pel­vis sæt­ter et frem­med­le­ge­me ind i en hof­te el­ler et knæ, vil der al­tid væ­re ri­si­ko for kom­pli­ka­tio­ner. Og det skal man selv­føl­ge­lig væ­re klar over som pa­tient og nø­je over­ve­je, om man vil lø­be den ri­si­ko i for­hold til det, man kan op­nå ved ope­ra­tio­nen, « si­ger Sten Lar­sen.

Pro­fes­sor Lars Arendt- Nielsen bak­ker op:

» Man skal væ­re sik­ker på, at man har prø­vet al­le an­dre mu­lig­he­der in­den en ope­ra­tion, som f. eks. fy­sisk ak­ti­vi­tet og vægt­tab, for­di det kan væ­re med til at af­hjæl­pe ens pro­ble­mer, « si­ger han.

Smer­te­må­ler skal te­stes

Lars Arendt- Nielsen hå­ber, at den nye smer­te­må­ler på Aal­borg Uni­ver­si­tet vil kun­ne af­hjæl­pe fle­re smerteplagede dan­ske­re i frem­ti­den, her­un­der og­så folk, der har pro­ble­mer med hof­te og skul­der. Før det sker, skal me­to­den dog te­stes yder­li­ge­re i en ræk­ke stu­di­er, så den kan bli­ve ud­bredt til re­sten af ver­den og an­dre dan­ske sy­ge­hu­se. Ind­til nu har 500 nord­jy­ske pa­tien­ter haft glæ­de af un­der­sø­gel­ser­ne. HVAD ER SLID­GIGT? Slid­gigt er den pri­mæ­re år­sag til, at dan­sker­ne la­der sig ope­re­re i hof­te, knæ og skul­der. Syg­dom­men kan frem­mes af et tid­li­ge­re brud, der er he­let lidt skævt og der­med har be­la­stet led­det for­kert i en år­ræk­ke. Gigt ses ef­ter f. eks. en idræts­ska­de el­ler et tra­fi­kuheld. Når led­dene sli­des, bli­ver bru­sken i led­dene lang­somt ned­brudt. Led­det for­tyk­kes, bli­ver sti­ve­re, kan ik­ke be­væ­ges som tid­li­ge­re og kan gø­re ondt. Smer­ter­ne er ty­pisk vær­st om mor­ge­nen. Det er mest hof­te- og knæ­led, der

MAN­DAG 9. MARTS 2015 ram­mes, og det kan næ­sten al­tid ses på et rønt­gen­bil­le­de. Over­vægt be­la­ster og­så led­dene. For man­ge men­ne­sker, der dø­jer med led smer­ter, vil det væ­re en for­del at ta­be sig. Per­so­ner med leds­mer­ter i mild og svær grad har og­så gavn af mo­tion. Ak­ti­vi­tet øger led­denes funk­tion og mind­sker smer­ter­ne. Går smer­ter­ne ik­ke væk, kan ope­ra­tion væ­re en mu­lig­hed. Kil­de: Sund­heds­sty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.