IG OPE­RA­TION Nyt knæ har gi­vet fle­re smer ter

BT - - SNUYNHDEHDEDR - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk An­na Ege­ris Kar­stoft

MAN­DAG 9. MARTS 2015

SMER­TE- HEL­VE­DE

Den 42- åri­ge Ka­tri­ne Mo­u­ni er ik­ke i tvivl: Hvis hun kun­ne gø­re det om, vil­le hun ik­ke ha­ve la­det sig ope­re­re i sit knæ. Si­den de­cem­ber 2013, hvor hun lag­de sig un­der kni­ven, har hun dag­ligt haft smer­ter.

» Hvis jeg kun­ne væl­ge, om jeg vil­le ha­ve et nyt knæ i dag, så vil­le jeg la­de væ­re, « for­tæl­ler Ka­tri­ne Mo­u­ni, der er mor til tre og bor i Fre­dens­borg i Nord­s­jæl­land.

For selv­om hun hav­de sto­re smer­ter før ope­ra­tio­nen, er de kun ble­vet vær­re ef­ter­føl­gen­de. Når hun f. eks. skal la­ve mad til si­ne tre børn, fo­re­går det sid­den­de på en køk­ken­stol med hjul på.

» Det har væ­ret et år i hel­ve­de. Ef­ter jeg har få­et mit nye knæ, er mi­ne smer­ter ble­vet ved­hol­den­de. Nu fø­les det, som om no­gen stik­ker mig med en kniv - en stik­ken­de, svi­gen­de, bræn­den­de for­nem­mel­se, « si­ger hun.

Set i baks­pej­let vil­le Ka­tri­ne Mo­u­ni ger­ne ha­ve for­søgt sig med træ­ning i ste­det for at ha­ve få­et et nyt knæ, men til­ba­ge i ef­ter­å­ret 2013 var der in­gen læ­ger, der præ­sen­te­re­de hen­de for det al­ter­na­tiv.

» Læ­gen og fy­si­o­te­ra­pe­u­ten sag­de, at når jeg al­li­ge­vel skul­le ind at ha­ve skif­tet knæ­et, så kun­ne jeg li­ge så godt ven­te med at træ­ne det til bag­ef­ter, « si­ger hun.

15 kg tun­ge­re

Si­den knæ­o­pe­ra­tio­nen er Ka­tri­ne Mo­u­ni ble­vet 15 kg tun­ge­re, og det er hun rig­tig ked af. Ef­ter ope­ra­tio­nen har hun nem­lig ik­ke væ­ret i stand til at dyr­ke sær­lig me­get mo­tion. Hvor hun før gik tu­re i sko­ven med si­ne hunde, kan hun i dag ik­ke me­get an­det end at gå ned på græs­set for­an sin op­gang.

Ka­tri­ne Mo­u­ni har, si­den hun var 17 år, dø­jet med et knæ, der kon­stant gik af led. Der­for hav­de hun al­le­re­de væ­ret un­der kni­ven 12 gan­ge, før hun fik det nye knæ.

» Plud­se­lig kun­ne mit ben knæk­ke sam­men. Jeg lig­ne­de en, der var fuld. Jeg hav­de in­gen mus­k­ler, der kun­ne hol­de på knæskal­len. «

Ka­tri­ne Mo­u­ni hå­be­de på, at et nyt knæ vil­le fjer­ne hen­des smer­ter. For selv­om hun var i stand til at gå, cyk­le og kø­re bil før ope­ra­tio­nen, dø­je­de hun med smer­ter, som selv sto­re mæng­der smer­testil­len­de ik­ke kun­ne ta­ge.

» Jeg glæ­de­de mig næ­sten til, at jeg skul­le ope­re­res. Jeg tænk­te, at nu bli­ver al­ting godt, « si­ger hun.

Pro­te­sen skal skif­tes

Trods de man­ge ge­ner med knæ­et er hun ik­ke fær­dig med at bli­ve ope­re­ret. Tirs­dag skal hun ha­ve skif­tet sin knæpro­te­se. Si­den hun fik det nye knæ, har hun ik­ke kun­net stræk­ke sit ben. Ud over fryg­te­li­ge smer­ter er hun ik­ke i stand til at gå me­re end 200 me­ter ad gan­gen. Der­for sid­der hun tit i kø­re­stol, når hun skal rundt.

» Jeg vil­le bli­ve glad, hvis jeg kun­ne få en nor­mal hver­dag igen. Jeg har da­ge, hvor jeg lig­ger i foster­stil­ling på so­fa­en, imens mi­ne børn er i sko­le, og det er jo ik­ke en må­de at le­ve på, « si­ger Ka­tri­ne Mo­u­ni, der dog og­så har da­ge, hvor det går lidt bed­re.

Ka­tri­ne Mo­u­ni er nødt til at sid­de på en stol, når hun skal la­ve mad til si­ne tre børn. Hun kan ik­ke stå op i læn­ge­re tid ad gan­gen på grund af smer­ter i knæ­et ef­ter en ope­ra­tion. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.