Fængs­let for at­ten­tat

I alt fem per­so­ner er mistænkt for dra­bet på op­po­si­tions­le­der

BT - - SNUYNHDEHDEDR - Sø­ren Ploug Lil­mo­es og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DRA­BET PÅ NEMTSOV

En af de mistænk­te for dra­bet på den rus­si­ske op­po­si­tions­po­li­ti­ker Bo­ris Nemtsov er­ken­der iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at han var in­vol­ve­ret i dra­bet.

Det op­ly­ser Na­ta­lia Mus­h­ni­ko­va, der er dom­mer i ret­ten i Moskva. Ret­ten har va­re­tægts­fængs­let man­den, der er tje­tje­ner, frem til 28. april. På nu­væ­ren­de tids­punkt fo­re­lig­ger der ik­ke op­lys­nin­ger om, hvor­dan man­den har væ­ret in­vol­ve­ret i dra­bet.

Fem mænd mistænkt

I alt fem mænd er mistænkt for in­vol­ve­ring i dra­bet, som fandt sted 27. fe­bru­ar, hvor Bo­ris Nemtsov blev skudt ned bag­fra få hund­re­de me­ter fra Ruslands magt­cen­trum, Kreml.

Det rus­si­ske nyheds­bu­reau In­ter­fax op­ly­ser iføl­ge Reu­ters, at yder­li­ge­re to af de mistænk­te er ble­vet va­re­tægts­fængs­let.

Den 55- åri­ge Bo­ris Nemtsov var en arg mod­stan­der af præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin og en højlydt kri­ti­ker af Ruslands in­vol­ve­ring i kri­gen i Østu­krai­ne.

Pu­tin har kaldt dra­bet ’ skam­fuldt’ og me­ner, at det har po­li­ti­ske un­der­to­ner.

Nemtsov var vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster un­der tid­li­ge­re præ­si­dent Bo­ris Jelt­sin i mid­ten af 1990er­ne, men han blev ef­ter­føl­gen­de kørt ud på et si­despor, da Pu­tin kom til mag­ten.

Fle­re af Nemtsovs støt­ter har be­skyldt den rus­si­ske mag­te­li­te for at stå bag dra­bet, og de har ud­talt, at de først er til­fred­se, når an­kla­ger­ne har op­spo­ret de per­so­ner, der har be­stilt dra­bet, og ik­ke kun de mænd, der ud­før­te dra­bet.

Ret­ten i Moskva har va­re­tægts­fængs­let tre af af de fem mistænk­te for dra­bet på op­po­si­tions­le­de­ren Bo­ris Nemtsov.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.