Kul­tur BÅ­DE AF­FALD OG

Ma­don­na pro­vo­ke­rer fort­sat, men hun er bedst, når hun ba­re slap­per af og syn­ger pop

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

Ma­don­nas nye al­bum ’ Re­bel Heart’ er en nær­mest for­bry­de­risk blan­ding af aff ald og po­pguld. Men den 56- åri­ge po­p­di­vas jern­vil­je sik­rer al­li­ge­vel en slags sejr til sidst.

Hun li­der af ga­l­op­pe­ren­de stor­heds­v­an­vid. Hun aner ik­ke, hvor­dan man stop­per, mens le­gen er god. Og i en al­der af 56 år op­fø­rer Ma­don­na sig sta­dig som en ud­mat­ten­de blan­ding af en neu­ro­tisk Dis­ney- heks og en hy­perak­tiv te­e­na­ger.

Men - er det ik­ke der­for, vi el­sker hen­de - el­ler i hvert fald el­sker at ha­de hen­de.

Al­le har en me­ning

Med en kar­ri­e­re, der nu kø­rer på sit fj er­de år­ti, er det i sig selv en be­drift at fast­hol­de folks in­ter­es­se. Al­le har så­le­des en me­ning om Ma­don­na - som sku­e­spil­ler, som mor, som kvin­de, in­struk­tør el­ler som her og som hun be­gynd­te i tidlig- 80er­ne: som po­p­stjer­ne.

Og med nye san­ge som ’ Li­ving for Love’, ’ De­vil Prey’ og ’ Wash All Over Me’, be­vi­ser Ma­don­na, at hun sta­dig har den dér x- fak­tor - i hvert fald i glimt.

Så­le­des bur­de ’ De­vil Prey’s se­xe­de mel­lem­gulvs­mas­sa­ge få Miley Cyrus til at rød­me og over­ve­je en kar­ri­e­re som sosu- as­si­stent. ’ Li­ving for Love’s pop- gro­ove bur­de få Bey­on­cé til at græ­de af vel­be­grun­det mis­un­del­se. Og bal­la­den ’ Jo­an of Arc’s sej­len­de me­lo­di og ar­ran­ge­ment bør få samt­li­ge bum­se­de lær­lin­ge til at slå sig selv oven i ho­ve­d­et med de­res di­a­mant­belag­te mi­kro­fo­ner.

Skæg og snot

Li­ge si­den kar­ri­e­ren blev ind­ledt med hitsan­ge som ’ Ho­li­day’, ’ Pap­pa Don’t Preach’ og ’ Li­ke a Virgin’, har Ma­don­na al­tid for­stå­et at su­ge om­gi­vel­ser­ne til sig og spyt­te in­spira­tio­nen ud som kø­be­kla­re hit, der bå­de pro­vo­ke­rer og sti­mu­le­rer.

Dén frem­gangs­må­de gi­ver den­ne gang po­te på san­ge som ’ HeartBre­akCi­ty’ og ’ Ghost­town’. Men den blin­de og lidt for skråsik­re til­tro til folk som Ka­nye Wests og Diplos ev­ner fø­rer og­så til nog­le af de vær­ste san­ge, som Ma­don­na no­gen­sin­de har lagt navn til. Og det si­ger hel­ler ik­ke så lidt.

Jesus og Ma­don­nas kus­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.