’’

BT - - KULTUR -

Ord kan ik­ke be­skri­ve, hvor pi­ne­fuldt det er at lyt­te til ’ Ico­nic’, som bok­se­ren Mi­ke Ty­son kun gør end­nu vær­re

Og det er og­så der­for, at hun især si­den al­bum­met ’ Ray of Light’ har søgt as­si­stan­ce hos un­ge pro­du­ce­re og sangskri­ve­re, der har hjul­pet nye po­p­stjer­ner på vej. Så­le­des kan ord ik­ke be­skri­ve, hvor pi­ne­fuldt det er at lyt­te til den util­gi­ve­ligt rin­ge ’ Ico­nic’, som bok­se­ren Mi­ke Ty­son kun gør end­nu vær­re. Man tig­ger nær­mest om at få bidt beg­ge ører af.

Til­sva­ren­de tar­ve­li­ge er ’ Ve­ni Vi­di Vi­ci’ og ’ Bitch, I’m Ma­don­na’, hvor po­p­leg­en­den har så travlt med at hal­se ef­ter al­ver­dens uli­de­li­ge trends, at hun blot en­der med selv at lø­be pan­den imod en mur. Og ab­so­lut mest pin­lig og sær er san­gen ’ Ho­ly Wa­ter’.

I et des­pe­rat for­søg på at pro­vo­ke­re ( og hun har da og­så al­le­re­de få­et over­skrif­ter­ne frem i USA) sam­men­lig­ner Ma­don­na her sin eg­ne ’ saft er’ med kir­kens hel­li­ge vand. Og for at væ­re helt sik­ker på, at in­gen er i tvivl, spin­der hun ’ Jesus loves my pus­sy best’.

Det skal jeg ik­ke kun­ne si­ge, Ma­don­na. Men san­gen? Den vil­le ik­ke en­gang Jesus kun­ne til­gi­ve.

På sit nye al­bum svin­ger Ma­don­na imel­lem det unik­ke og det uli­de­li­ge. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.