Tæt på foragt for se­er­ne

BT - - KULTUR -

TV

’ The Team - Mord uden græn­ser’ DR1 SØN­DAG 20.00 ** ****

ik­ke, og når man sid­der og småblun­der til den, bli­ver det ty­de­ligt, hvad dan­ske dra­ma­se­ri­er nor­malt kan. For der er in­gen iden­ti­fi ka­tion i ’ The Team’. Vi fø­ler ik­ke en døjt for no­gen el­ler no­get som helst.

Vi kend­te ik­ke of­re­ne for de fi re be­sti­al­ske mord, og iden­ti­te­ten på mor­der­ne er al­le­re­de li­ge­gyl­dig. Først skul­le det lig­ne Guld­tand, så Louk­auskis, så bød­ler­ne fra sidst, så al­fon­sen Theo Jan­kes og nu den slem­me Bru­no. Who ca­res?

Hvor er men­ne­ske­ne?

Ik­ke en­gang vo­res po­li­ti­ven­ner er det til at fø­le no­get for. Før­ste af­snit gav dem ty­de­li­ge ka­rak­ter­træk, men det bli­ver ved det ydre - han er den ty­pe, hun er den ty­pe - for her er sim­pelt­hen for få sce­ner, hvor vi kan mær­ke dem som men­ne­sker. Ha­rald er må­ske far til Ja­ck­i­es 7- åri­ge søn - nå, okay - og Ali­cia ryd­der op hos sin for­d­ruk­ne mor og prosti­tu­e­re­de lil­le­sø­ster. Det vi­ser os, at hun har haft det svært og kæm­pet sig op, men fø­lel­ses­mæs­sigt brin­ger det os ik­ke tæt­te­re på hen­de.

Da vi mød­te de tre i aft es, var der koldt luft mel­lem dem i tog­ku­pe­en, men hvor kom den fra? Her var gi­vet­vis en mel­lem­lig­gen­de sce­ne el­ler to, der var endt på klip­pe­gul­vet, og i det he­le ta­get vir­ker det som om, de per­son­li­ge spor, der skul­le gi­ve se­ri­en nær­vær og mil­jø, er ble­vet of­re for det hek­ti­ske kri­miplot. Hvis fejl vi så i ste­det bi­der så me­get me­re mær­ke i.

Dét er et off er, der er værd at be­græ­de, mens de li­tau­i­ske gangste­re myr­der løs.

Den fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske tv- kri­mi mang­ler sam­men­hæng og lo­gi­ske plot, me­ner BTs an­mel­der. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.