Leg­en­den i No­vo Nor­disk

I sin tid hos No­vo Nor­disk blev Mads Øv­li­sen bl. a. be­rømt for sit ind­køb af kunst, som han brug­te ak­tivt som le­del­ses­red­skab

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Svan­sø vs@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Mads Øv­li­sen fyl­der 75 år. Ar­kiv­fo­to: Linda Ka­strup

75 I DAG

Hvor­for bli­ver han egent­lig kaldt en le­gen­de, spurg­te yng­ste mand på er­hvervs­re­dak­tio­nen for ny­lig, da ta­len faldt på No­vo Nor­disks man­ge­åri­ge top­chef og si­den be­sty rel­ses­for­mand, Mads Øv­li­sen.

Le­gen­de er må­ske et lidt vold­somt ord at bru­ge om en nu­le­ven­de er­hvervs­mand, og Mads Øv­li­sen vil­le nok selv be­tak­ke sig for at få præ­di­ka­tet.

Men at Mads Øv­li­sen har sat sit mar­kan­te fi nger­aft ryk på dansk er­hvervs­liv og den dan­ske kunst­ver­den, og at han fort­sat er en stem­me, der bli­ver lyt­tet til, bå­de i sam­funds­de­bat­ten og når ta­len fal­der me­re spe­ci­fi kt på virk­som­he­ders so­ci­a­le an­svar, la­der sig ik­ke skju­le.

Mads Øv­li­sen, der i 1963 gift ede sig med sin ung­dom­skæ­re­ste Li­se, over­tog i 1981 po­sten som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i det da­væ­ren­de fond­se­je­de, men fa­mi­lied­rev­ne No­vo Industri eft er sin svi­ger­far, Knud Hal­las- Møller. Hal­las- Møller var på sin si­de svi­ger­søn til den ene af de to brød­re, som stift ede No­vo Nor­disk.

I 1981 var No­vo Nor­disk den ene af to in­sulin­pro­du­ce­ren­de virk­som­he­der her­hjem­me. I dag er de to in­sulin­virk­som­he­der for længst fu­sio­ne­ret og den sam­men­s­mel­te­de virk­som­hed No­vo Nor­disk er igen split­tet op i to, nem­lig No­vo Nor­disk, der er glo­balt før­en­de in­den for di­a­be­tes­be­hand­ling, og No­vozy­mes, der er ver­dens før­en­de pro­du­cent af en­zy­mer.

I for­bin­del­se med opsplit­nin­gen af sel­ska­bet i 2000 skift ede Mads Øv­li­sen di­rek­tør­sto­len ud med po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk, in­den han i 2006 for­melt slap tøj­ler­ne helt i virk­som­he­den.

Blandt Eu­ro­pas mest vær­di­ful­de

Da Mads Øv­li­sen blev an­sat i No­vo Industri i be­gyn­del­sen af 1970’ er­ne, hav­de virk­som­he­den 1.200 an­sat­te. I dag be­skæft iger No­vo Nor­disk og No­vozy­mes til­sam­men om­kring 50.000 me­d­ar­bej­de­re ver­den over og om­sæt­ter i alt for me­re end 100 mia. kr. No­vo Nor­disk hø­rer til blandt Eu­ro­pas mest vær­di­ful­de virk­som­he­der og gi­ver eje­ren, No­vo Nor­disk Fon- den, en fi nan­si­el styr­ke, der sæt­ter den i stand til at støt­te dansk me­di­cinsk forsk­ning med mil­li­ar­der.

Det er ik­ke ale­ne Mads Øv­li­sens fortje­ne­ste, men det er hans be­slut­nin­ger, og ik­ke mindst hans le­del­ses­mæs­si­ge ind­sats op gen­nem 1980’ er­ne og 1990’ er­ne, der har lagt grund­ste­ne­ne til No­vo- fa­mi­li­ens suc­ces.

Læn­ge før cor­pora­te so­ci­al respon­si­bi­li­ty blev mo­der­ne, udtænk­te Mads Øv­li­sen de vær­di­ba­se­re­de le­del­ses­prin­cip­per, som si­den er ble­vet No­vo Nor­disks va­re­mær­ke og oft e bli­ver om­talt som No­vo- ån­den.

Og eft er at han for­lod No­vo Nor­disk, har han ar­bej­det vi­de­re på at få virk­som­he­der og men­ne­sker i det he­le ta­get til at på­ta­ge sig stør­re an­svar og for­plig­tel­ser over for men­ne­sker og mil­jø. I 2006 blev han med­lem af FN’s Global Com­pa­ct Bo­ard og har der­med ydet ind­fl ydel­se på den CSR- fo­kus, der har bredt sig i in­ter­na­tio­nalt er­hvervs­liv de se­ne­re år.

Men det er ik­ke kun virk­som­he­der, der må ta­ge me­re an­svar, og­så den en­kel­te dan­sker, hvis man spør­ger Mads Øv­li­sen, der ik­ke er bleg for at kom­me med mar­kan­te hold­nin­ger:

» Dan­mark har det godt i øje­blik­ket, men vi ved og­så, at Dan­mark står over for væ­sent­li­ge ud­for­drin­ger, som ik­ke lø­ses ved, at vi over­la­der det til po­li­ti­ke­re og fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner ale­ne. Det kan kun lyk­kes ved, at vi ta­ger an­svar og får en so­li­da­ri­tet, der er li­ge så stærk som den, vi hav­de en­gang, og som skab­te det vel­færds­sam­fund, vi var så stol­te af, « lød det blandt an­det fra Øv­li­sen i et in­ter­view med BT for et par år si­den.

Den kunst­g­la­de Mads Øv­li­sen har og­så spil­let en cen­tral rol­le i dansk kul­tur­liv.

Fra 2000 til 2007 var han be­sty­rel­ses­for­mand for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter – en pe­ri­o­de, som bå­de bød på et nyt, om­dis­ku­te­ret ope­ra­hus, et nyt te­a­ter­hus og sto­re le­del­ses­mæs­si­ge for­an­drin­ger. Fra 2007 til 2011 var han for­mand for Sta­tens Kun­st­råd og har fl ere gan­ge for­må­et at pir­ke til den etab­le­re­de dan­ske kunst­ver­den, blandt an­det med sit øn­ske om at gi­ve fl ere af rå­dets pen­ge til uden­land­ske kunst­ne­re

I sin tid hos No­vo Nor­disk blev Øv­li­sen i øv­rigt be­rømt for sit ind­køb af kunst, som han brug­te ak­tivt som le­del­ses­red­skab, li­ge­som kunst og mu­sik spil­ler en me­get stor rol­le i Mads Øv­li­sens og hu­stru­en, ke­ra­mi­ker Li­se Øv­li­sens liv og i hjem­met i Holte.

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.