Six­pa­ck og char­me

BT - - TV - DRAMAKOMEDIE 10: 50 18: 15 05: 05 13: 35 16: 40 21: 00 09: 15 11: 55 11: 20 15: 00 22: 30 00: 05-

Den 30- åri­ge Mi­ke La­ne er en fl ot og musku­løs fyr, der til hver­dag ar­bej­der som tag­læg­ger samt i en ræk­ke an­dre er­hverv. Ho­ved­par­ten af hans ind­komst stam­mer imid­ler­tid fra, at han er Magic Mi­ke – ho­ve­d­at­trak­tio­nen på man­destip­per­klub- ben Club Xqui­si­te i Tampa, Fl­o­ri­da. Hver ene­ste we­e­kend er klub­ben fyldt med sel­ska­be­ligt over­ris­le­de og tænd­te kvin­der, som hel­le­re end ger­ne vil t æt på Magic Mi­kes stram­me og per­fekt to­ne­de krop samt fyl­de hans g- streng med dol­lar­sed­ler. På et tag­læg­ger- job mø- der Mi­ke den un­ge fyr Adam, der er drop­pet ud af col­le­ge eft er at ha­ve mi­stet sit foot­ball- le­gat, for­di han har slå­et sin træ­ner. Mi­ke be­slut­ter, at han vil læ­re den un­ge f yr man­de­strip­pens æd­le kunst, og han læg­ger et godt ord ind for Adam hos Club Xqui­si­tes ejer Dal­las. Adam er et hit og fal­der hur­tigt for strip­per­til­væ­rel­sens fri­stel­ser, og han læg­ger snart sto­re pla­ner for klup­pens team af strip­pe­re. Mi­ke på sin si­de er fal­det for

Med­vir­ken­de: Adams sø­ster Broo­ke og øn­sker at for­la­de strip­per­kar­ri­e­ren til for­del for at vir­ke­lig­gø­re sin drøm om at star­te en mø­bel­virk­som­hed.

Seks skud fra hof­ten. Amr. western fra 1967. ( T) Spi­nout. Amr. mu­sik­film fra 1966.

( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Bill Mur­ray. TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Syd­ney Pol­la­ck. ( T) Fly­kaprer om bord. Amr. ka­ta­stro­fe­film fra 1972. ( T) Vok­s­ka­bi­net­tet. Amr. gyser fra 1953. ( T) Uvej­r­sø­en Key Lar­go. Amr. thril­ler fra 1948. ( T) Mar­lowe – en syl i ryg­gen. Amr. kri­mi fra 1969.

( T) Grand Prix. Amr. dra­ma fra 1966. ( T) Gangster­re­den. Amr. kri­mi fra 1968. ( T) Al­le ti­ders sport­spi­ge. Ame­ri­kansk komedie fra 1952.

Nat- tv.

Chan­ning Ta­tum ( i mid­ten) er den er­far­ne man­de­strip­per Magic Mi­ke, der læ­rer en ung pro­tegé, hvor­dan man fe­ster igen­nem samt la­ver da­mer og nem­me pen­ge.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.