MØ­DE OM FRANK DET TA­LER FOR EN FY­RING:

Pres­set på Brønd­bys ch­eft ræ­ner er øget eft er ne­der­lag til ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn. Thomas Frank er te­ma på be­sty rel­ses­mø­de

BT - - SPORTEN -

ve­rer sig i den øje­blik­ke­li­ge si­tu­a­tion. Fak­tisk er det me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at be­sty­rel­ses­for­man­den fra sin bopæl i London rin­ger Thomas Frank op for at dis­ku­te­re fod­bold og få for­kla­rin­ger. Skal vi ik­ke ba­re gæt­te på, at så­dan en sam­ta­le fi nder sted igen.

» Der bli­ver skre­vet me­get om det, men jeg vil ba­re si­ge, at vi har sam­me kon­takt nu som for man­ge må­ne­der si­den. Der er op­bak­ning, og le­del­sen kan hel­dig­vis og­så godt se fod­bold, « ly­der sva­ret fra Thomas Frank.

I en ide­el ver­den var du så helst dis­se sam­ta­ler med Jan Bech Andersen for­u­den?

» Uan­set om vi har vun­det el­ler tabt, så har vi haft de her snak­ke. Så læn­ge sam­ta­ler­ne er kon­struk­ti­ve og med fo­kus på, hvor­dan vi ud­vik­ler os, så sy­nes jeg, det er helt fi nt. «

Og det er ik­ke med til stres­se dig?

» Nej. «

Me­dal­jej­agt

Mål­sæt­nin­gen i Brønd­by i den­ne sæ­son er ty­de­ligt lagt frem for al­le bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt. Der skal som mini­mum bron­ze- me­dal­jer til, hvis Jan Bech Andersen skal væ­re til­freds. Han kan le­ve med en fj er­de­plads, hvis Brønd­by rent spil­le­mæs­sigt vi­ser en mar­kant, po­si­tiv ud­vik­ling, men så skal der go­de ar­gu­men­ter til, for at Thomas Frank for­læn­ger sin frem­tid i klub­bens ch­eft ræ­ner­stol.

BT har talt med kil­der i fod­bold­mil­jø­et tæt på Thomas Frank. De for­tæl­ler al­le, at Frank er vold­somt fy­rings­tru­et. I sid­ste en­de hand­ler me­get om, hvad al­ter­na­ti­vet til Thomas Frank er. Kasper Hjul­mand og Ole Gun­nar Solskjær næv­nes som po­ten­ti­el­le afl øse­re.

Det er hel­ler ik­ke kun Brønd­bys spil­le­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, der ude­luk­ken­de lig­ger til grund for fy­rings­trus­len. Og­så øn­sket om en tun­ge­re pro­fi l, et stør­re navn, og en per­son­lig­hed, der fyl­der me­re, bru­ges som ar­gu­ment for et far­vel til Frank.

Ude fra ser det ud til, at Brønd­by ik­ke når man­ge suc­ce­ser i den­ne sæ­son. Po­ka­len er væk, og bron­ze­me­dal­jer­ne ser me­re end van­ske­li­ge ud, og er det så ik­ke bed­re at be­de Thomas Frank pak­ke sam­men nu og la­de en ny mand kom­me til? Me­get mu­ligt, men det kræ­ver, at Jan Bech Andersen har det sto­re navn og den vil­li­ge afl øser klar. En pa­nik­løs­ning kan in­gen le­ve med.

Tror på fod­bold­g­u­den

Thomas Frank kæm­per selv vi­de­re og vi­ser ik­ke tegn på at ha­ve mi­stet tro­en på, at pro­jek­tet nok skal lyk­kes.

» Min op­ga­ve er at hol­de fo­kus på det, jeg kan gø­re no­get ved. Når der hver gang bli­ver stil­let spørgs­måls­tegn ved det, man gør, så gæl­der det om at skær­me sig selv af og hol­de det væk fra sig selv, sin stab og si­ne spil­le­re. Det hø­rer med til job­bet, når tin­ge­ne ik­ke li­ge går den rig­ti­ge vej, « si­ger Thomas Frank, der me­ner mål­sæt­nin­gen end­nu er in­den for ræk­ke­vid­de.

» Vi har rig mu­lig­hed for at nå det, vi ger­ne vil. Der er 13 kam­pe til­ba­ge, og på et tids­punkt må den sto­re fod­bold­g­ud væ­re god ved os. Nu skal vi hol­de snu­den i spo­ret og age­re koldt og ky­nisk, « si­ger han.

Brønd­by mø­der hen­holds­vis OB, FC Vestsjæl­land og FC Kø­ben­havn i de kom­men­de tre kam­pe i Su­per­liga­en.

OG

MAN­DAG 9. MARTS 2015 RE­SUL­TA­TER­NE UDE­BLI­VER ti­den lø­ber ud. Sæ­son­mål­sæt­nin­gen om en plads i top tre for­to­ner sig, og når trup­pen helt ind­ly­sen­de er til me­re end fj er­de­plad­ser, så lan­der an­sva­ret og fy­re­sed­len på træ­ne­rens bord. Hver gang. BRØND­BY- TRUP­PEN UD­STRÅ­LER gejst og tro på tin­ge­ne, men hvor læn­ge kan de be­va­re il­den i øj­ne­ne i takt med re­sul­ta­ter­ne svig­ter? Næ­ste kamp, hvor OB ven­ter, er for­ment­lig af­gø­rel­sens ti­me for, om spil­ler­ne sta­dig tror på Thomas Franks idéer. THOMAS FRANK SOM ch­eft ræ­ner er den tid­li­ge­re be­sty rel­ses­for­mand Al­do Pe­ter­sens op­fi ndel­se. Nu med Jan Bech Andersen som be­sty rel­ses­for­mand og stor­in­ve­stor, må rig­man­den for ti­den spør­ge sig selv, hvor læn­ge han kan bak­ke op om for­gæn­ge­rens se­tup, el­ler om ti­den er kom­met til nye kræft er.

STA­DIG

HOL­DET FREM­STÅR ENERGIFYLDT og med selv­til­lid. Vin­ter­pau­sen har til­med gjort de blå- gu­le til et bed­re or­ga­ni­se­ret hold, og at­ti­tu­den hos Brønd­by­er­ne sig­na­le­rer ik­ke ’ ta­ber­hold’, men et hold, der har mar­gi­na­ler­ne imod sig. SKA­DER, KA­RAN­TÆ­NER OG en pivrin­ge ba­ne er en del af pak­ken, når Thomas Frank fair skal be­døm­mes. Po­int­hø­sten i for­å­ret er ik­ke til­freds­stil­len­de, men der er nær­mest in­tet, der er gå­et Brønd­bys vej. Når kar­ma- bøt­ten ven­der, så frem­står hol­det kom­pe­tent nok til at ram­me en sej­rs­sti­me. EN AF­LØ­SER SKAL kun­ne ryk­ke hol­det yder­li­ge­re, og er den kan­di­dat til­gæn­ge­lig nu? Kasper Hjul­mand vil væ­re et op­lagt navn, men han er pt. op­ta­get af en juri­disk strid med Mainz. Og vil han over­ho­ve­det til­ba­ge til Su­per­liga­en?

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.