Mær­ke­lig må­l­mand

Stå­le Sol­bak­ken hyl­der Step­han Andersen eft er en kamp med vig­ti­ge red­nin­ger, hvor han blev bom­bar­de­ret med mønt­er fra Brønd­by- fans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE TOS­SE­DE MÅ­L­MÆND Sø­ren Sor­gen­fri og Sø­ren Klæ­strup ssf@ spor­ten. dk og skl@ spor­ten. dk Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Step­han Andersen er mær­ke­lig. På den go­de må­de. Det si­ger FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, om må­l­man­den eft er 3- 1- sej­ren over Brønd­by, hvor Step­han Andersen blev bom­bar­de­ret med mønt­er og ligh­te­re fra Brønd­bys fans.

» Ke­e­pe­re er enk­le, men sam­ti­dig kom­pli­ce­re­de per­so­ner. De er ba­re mær­ke­li­ge, så­dan må det jo væ­re, når de fri­vil­ligt stil­ler sig ned i må­let og la­der sig ka­ste på med mønt­er. Om ik­ke an­det fi k Step­han med sin præ­sta­tion vist, at han helt har skif­tet si­de nu, « si­ger nord­man­den med et glimt i øjet med re­fe­ren­ce til må­l­man­dens for­tid i Brønd­by.

Stor sty rke

» Step­han har stor men­tal styr­ke. Han har haft op­hold i klub­ber i Frank­rig og Spa­ni­en, hvor han har væ­ret igen­nem hår­de pe­ri­o­der, men al­li­ge­vel har han i sam­me pe­ri­o­de præ­ste­ret at spil­le go­de land­skam­pe for Dan­mark, og det vid­ner om stor men­tal styr­ke, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Step­han Andersen fi k en ho­ved­rol­le i kam­pen, da han med fl ere sto­re red­nin­ger holdt Brønd­by fra fa­det - ik­ke mindst eft er en kva­li­fi ce­ret af­slut­ning fra klods hold sendt af sted af Martin Ørnskov.

» Det er jo så­dan­ne ind­sat­ser og igen he­le for­å­ret, hvis vi skal ind­hen­te FC Midtjyl­land på før­ste­plad­sen. Det bli­ver fi ght og fi ght, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

» Vi fort­sat­te off en­sivt den fi ne trend med at ska­be man­ge sto­re chan­cer. Hel­dig­vis hav­de vi bed­re ud­nyt­tel­se af chan­cer­ne den­ne gang. Vi måt­te gra­ve ned i kæl­de­ren, for vi hav­de 120 mi­nut­ter i be­ne­ne fra kam­pen mod Ran­ders tors­dag, men det for­må­e­de spil­ler­ne. I de sid­ste 20 mi­nut­ter skab­te Brønd­by ik­ke no­get, og vi vandt fortjent. «

Hu­mor som vå­ben

Step­han Andersen ser gal­gen­hu­mo­ri­stisk på reg­nen af mønt­er fra de blå- gu­le.

» Det var fem­me­re og ty­ve­re, der kom fl yven­de. Næ­ste gang må de ger­ne ba­re la­ve pa­pirs­fl yve­re af sed­ler i ste­det for, « si­ger han.

Step­han Andersen me­ner, det må væ­re op til DBU at se nær­me­re på ’ mønt- reg­nen’, og væl­ger at glæ­de sig over Brønd­by- til­hæn­ger­nes mang­len­de ev­ner som ’ hånd­bold­spil­le­re’.

» Vo­res spil­le­re var hel­dig­vis no­get skar­pe­re til at ram­me, end de var, « si­ger han, men in­drøm­mer, at selv om han for­sø­ger at ta­ck­le det med hu­mor, kan det gå ham på.

» Jeg blev på­vir­ket af det en en­kelt gang, hvor mit ud­s­park er tæt på at gi­ve dem en frilø­ber, men el­lers lod jeg mig ik­ke mær­ke af det. Men der er selv­føl­ge­lig en græn­se for, hvad man skal ac­cep­te­re. Hvis de be­gyn­der at ky­le med bat­te­ri­er el­ler så­dan no­get, er det for vold­somt. Man står jo der med ryg­gen til og tæn­ker over, hvad der kom­mer fl yven­de næ­ste gang. «

Step­han Andersen le­ve­re­de en fan­ta­stisk ind­sats i FC Kø­ben­havns mål, selv om Brønd­by- fans bom­bar­de­re­de ham med ka­ste­skyts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.