’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Co­lin Todd Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Der er in­gen pa­nik over­ho­ve­det hos os. Kri­se er et ord, man bru­ger i Ipswich, hvis der eft er en kamp ik­ke er me­re øl i kø­le­ska­bet

MØGUGE

Sik­ke en møguge Ran­ders FCs me­dal­je­kan­di­da­ter har haft .

Tors­dag røg de ud af po­kal­tur­ne­rin­gen eft er straff es­parks­kon­kur­ren­ce mod FC Kø­ben­havn, og i aft es mod AaB fulg­te de sid­ste søn­dags chok- ne­der­lag i Su­per­liga­en mod Sil­ke­borg op med end­nu et. Plud­se­lig er for­sprin­get til AaB på fj er­de­plad­sen re­du­ce­ret til kun tre po­int.

» Vi be­fi nder os i en min­dre form­kri­se, « sag­de an­fø­rer Chri­sti­an Kel­ler med spag stem­me­fø­ring.

Vur­de­rin­gen blev dog ik­ke bak­ket op af træ­ner Co­lin Todd.

» Kri­se er et alt for vold­somt ord at bru­ge om vo­res si­tu­a­tion. Der er in­gen pa­nik over­ho­ve­det hos os. Kri­se er et ord, man bru­ger i Ipswich, hvis der eft er en kamp ik­ke er me­re øl i kø­le­ska­bet. Spøg til si­de: De næ­ste kam­pe kom­mer til at de­fi ne­re vo­res for­år. Fre­dag får vi be­søg af de kom­men­de dan­ske me­stre ( FC Midtjyl­land, red.), og her­eft er ven­ter en svær ude­kamp mod FC Kø­ben­havn. Jeg vil si­ge til spil­ler­ne, at de skal glæ­de sig til dis­se op­ga­ver i ste­det for at fryg­te dem, « sag­de Co­lin Todd.

AaB- tvivl om Ene­vold­sen

Mens spil­ler­ne hang med ho­ve­d­et i Ran­ders- lej­ren, gik AaBs midt­ba­ne­fl øj Thomas Ene­vold­sen til gen­gæld rundt med et ge­val­digt smil på læ­ber­ne.

An­der­le­des kun­ne det ik­ke væ­re.

Med fuld­træff eren i det 61. mi­nut blev han mat­chvin­der.

Men er han og­så AaB’er ef­ter som­mer­fe­ri­en?

» Det må ti­den vi­se. Jeg el­sker at spil­le i AaB, så det er be­stemt en mu­lig­hed, « sag­de Thomas Ene­vold­sen.

Be­slut­nin­gen kom­mer blandt an­det til at afh æn­ge af, hvem den nord­jy­ske klub væl­ger at an­sæt­te som ny ch­eft ræ­ner eft er Kent Nielsen.

» Står det til mig, må AaBs første­valg ger­ne væ­re José Mourin­ho. Men jeg tviv­ler på, at klub­ben har pen­ge til at kø­be ham fri i Chel­sea, « sag­de Thomas Ene­vold­sen med et smil.

Hjul­pet af Adi­das

Over­for BT for­tal­te han, hvor­dan han eft er en skidt start på for­års­sæ­so­nen, der in­klu­de­re­de hjem­sen­del­se fra AaBs træ­nings­lejr i Spa­ni­en på grund af en fod­ska­de, har gen­vun­det for­men:

Med et ind­læg i sin ven­stre støv­le spe­ci­al­la­vet på Adi­das­fa­brik­ker­ne i Tys­kland har han igen træ­net op­ti­malt.

AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, af­vi­ser ik­ke, at Thomas Ene­vold­sen spil­ler i klub­ben i næ­ste sæ­son.

» Nu må vi se. Han er en in­ter­es­sant spil­ler, og vi er i lø­ben­de di­a­log med ham, « sag­de Al­lan Gaar­de.

Træ­ner Co­lin Todd ser lys i det mør­ke, der om­slut­ter Ran­ders eft er tre ne­der­lag på stri­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.