Over­skud: Her er frem­tids­pla­ner­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLUBØKONOMI Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk ØKO­NO­MI- OPTUR

Det er go­de nyhe­der, som AaBs le­del­se i dag ved mid­dags­tid præ­sen­te­rer si­ne ak­tio­næ­rer for.

Her bli­ver regn­ska­bet for 2014 off ent­lig­gjort, og det kom­mer til at vi­se et plus på knap 50 mio. kro­ner.

» Det er ek­stremt po­si­tivt, at vi i lø­bet af ba­re et en­kelt år er nå­et så langt, som til­fæl­det er, « si­ger AaBs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Step­han Schors, og hen­vi­ser til, at man på nøj­ag­tig sam­me tids­punkt i fj or hav­de et un­der­skud på 27,1 mio. kr. og en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på 22,2 mio. kr.

» I for­å­ret 2014 var vi øko­no­misk pres­set. Men nu ser det di­a­men­tralt mod­sat ud, og vi kan til­la­de os at se fremad, « si­ger Step­han Schors og hen­vi­ser til de man­ge pen­ge som sid­ste års ero­bring af så­vel DM- som po­kal­ti­tel, Eu­ro­pa Cup- suc­ces og en ak­tie­e­mis­sion ge­ne­re­re­de.

Bed­re fa­ci­li­te­ter

I AaB har man ik­ke tænkt sig at bru­ge sit over­skud på an­sæt­tel­ser i hver­ken spil­ler­stab el­ler ad­mi­ni­stra­tion.

» Det er ik­ke den vej, vo­res tan­ker går, « si­ger Step­han Schors og til­fø­jer:

» I øje­blik­ket ar­bej­der vi på de in­dre li­ni­er med at ud­ar­bej­de en frem­ti­dig stra­te­gi. Men som no­get af det før­ste skal de fa­ci­li­te­ter, som vo­res spil­le­re har på vo­res klu­ban­læg, for­bed­res. Des­u­den vil vi in­ve­ste­re i en plan, der kan gø­re det end­nu me­re at­trak­tivt end nu at væ­re sponsor i AaB. «

ÅRS­REGN­SKAB PR. MARTS 2013:

Mi­nus 27,1 mio. kr.

ÅRS­REGN­SKAB PR. MARTS 2014:

Plus på knap 50 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.