Ag­gers fra­vær er Brøn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SELV OM BRØND­BY le­ve­re­de en fi n præ­sta­tion med høj moral, så un­der­stre­ge­de kam­pen mod FC Kø­ben­havn og­så den po­in­te, jeg var in­de på i min klum­me i går: Det er et pro­blem for Brønd­by, at Da­ni­el Ag­ger ik­ke spil­ler fl ere kam­pe, end han gør.

I den­ne sæ­son er det ble­vet til 11 kam­pe, hvoraf han er ud­gå­et af de to - se­ne­st i Par­ken. Og jeg bli­ver nødt til at po­in­te­re, at der gik tre mål ind mod Brønd­by, eft er Ag­ger måt­te for­la­de ba­nen. Præ­cis som det var til­fæl­det i Ho­bro tid­li­ge­re på sæ­so­nen. DA­NI­EL AG­GER ER på al­le må­der en ge­vinst for Su­per­liga­en, og han har – når han da spil­ler – væ­ret en klar ge­vinst for Brønd­by. Men jeg må ba­re un­der­stre­ge, at når en spil­ler med den be­tyd­ning for trup­pens hie­rar­ki, spil­ler så sjæl­dent, så bli­ver det et pro­blem. Det pro­blem op­står, for­di hans fra­vær ud­lø­ser en grund­læg­gen­de usik­ker­hed om, hvad man re­elt kan præ­ste­re, når den bed­ste ik­ke er med.

Når man har en spil­ler, der er fyl­der så me­get som Da­ni­el Ag­ger – og her me­ner jeg bå­de på og uden for ba­nen – kom­mer de an­dre spil­le­re til at frem­stå små. Jo­han El­man­der, der godt nok har væ­ret skidt spil­len­de, får ik­ke den be­tyd­ning på hol­det, som man kun­ne for­ven­te med hans ru­ti­ne. Thomas Ka­h­len­berg får ik­ke en le­der­rol­le på trods af sin sta­tus som lands­holds­spil­ler.

Det på­vir­ker alt­så Brønd­by po­si­tivt, når Da­ni­el Ag­ger spil­ler, men når han ik­ke gør, fal­der de i ni­veau, selv om jeg fak­tisk var im­po­ne­ret af den moral og indstil­ling, de vi­ste mod FCK.

Det her hand­ler ik­ke om at hag­le Brønd­by el­ler Da­ni­el Ag­ger ned, men ude­luk­ken­de om at po­in­te­re, at det er et stort pro­blem for Brønd­by, når han ik­ke spil­ler. BRØND­BYS HÅR­DE PRO­GRAM med AaB ude, FCM hjem­me og FCK ude i de tre før­ste kam­pe har væ­ret hårdt. Det er jeg med på.

Men jeg må li­ge spar­ke en lil­le po­in­te ind, og den går på, at Brønd­by skal mø­de de sam­me tre hold se­ne­re i for­å­ret, for­di man kun mød­te dem én gang i eft er­å­ret. Så det hår­de pro­gram kom­mer igen, og for en klub som Brønd­by er go­de præ­sta­tio­ner uden med­føl­gen­de pro­dukt ik­ke godt nok.

En kamp mod FCK i Par­ken vil al­drig væ­re af­gø­ren­de for en træ­ner – hel­ler ik­ke for Thomas Frank. Man kan al­tid ac­cep­te­re at ta­be li­ge præ­cis dén kamp, men fa­ren er na­tur­lig­vis, at re­sul­ta­ter­ne i de­res hel­hed ik­ke er go­de nok.

På et tids­punkt slip­per tå­l­mo­dig­he­den med go­de præ­sta­tio­ner uden med­føl­gen­de go­de re­sul­ta­ter op i en klub som Brønd­by. Der­for vur­de­rer jeg, at Thomas Franks po­si­tion iso­le­ret set eft er kam­pen mod FCK ik­ke er svæk­ket, men hans pro­blem er, at man på et tids­punkt vil vur­de­re hel­he­den, og her gør det ondt, at man ik­ke kan slå Søn­derjy­ske, selv om spil­ler­trup­pen in­de­hol­der mas­ser af dy­re nav­ne.

Re­elt har Brønd­by ud­stuk­ket en yderst be­ske­den mål­sæt­ning – man går eft er bron­ze – og det gør ondt at se hol­det væ­re så langt fra at ind­fri den med tan­ke på, hvad der er in­ve­ste­ret i pro­fi ler. CHAN­CER­NE VAR DER el­lers mod FCK, men Brønd­by fi k og­så de­mon- stre­ret in­eff ek­ti­vi­te­ten for­an mål – og Step­han Andersen fi k omvendt vist kamp­af­gø­ren­de red­nin­ger eft er at væ­re ble­vet svig­tet af sit for­svar i fl ere si­tu­a­tio­ner. Det var ret uvant for FC Kø­ben­havn, men ge­ne­relt har Sol­bak­ken me­get at glæ­de sig over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.