UTIL­FREDS M

Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen er ik­ke sik­ker på en start­plads i næ­ste kamp trods kon­ge­kamp mod Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

han gør sit job fi nt. Hav­de han væ­ret fru­stre­ret i man­dags, hav­de der væ­ret lang vej i dag. «

Fruste­ret kun­ne man langt fra kal­de Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen eft er rol­len som dob­belt målsco­rer mod Es­b­jerg.

Rid­ders­holm be­stem­mer

Han la­der det trods de go­de præ­sta­tio­ner væ­re op til Glen Rid­ders­holm at be­stem­me startopstillingerne, men vil ik­ke læg­ge skjul på, at det ik­ke har væ­ret op­ti­malt at star­te ude i de to før­ste kam­pe mod OB og si­den Brønd­by.

» Jeg gør, hvad jeg får be­sked på. Der er in­gen tvivl om, at jeg ger­ne vil spil­le hver gang. Jeg er al­drig til­freds med at star­te ude. Det ene­ste, jeg kan gø­re, er at ar­bej­de hårdt og be­vi­se mig den vej igen­nem. «

Det har du vel og­så gjort dig fortjent til, sy­nes du ik­ke?

» Det er igen træ­ne­ren, som be­stem­mer, hvem der har gjort sig fortjent til at spil­le. «

Har du gjort op­mærk­som på, at du har gjort dig fortjent til at spil­le me­re?

» Hvad skul­le jeg gø­re? Jeg tror ik­ke, der er no­get, som hjæl­per. Jeg tror ik­ke, at jeg kan ta­ge en sta­ti­stik med ind til Glen og få ham til at æn­dre i star­top­stil­lin­gen. Jeg må ar­bej­de hårdt og hå­be, det er nok. « Er Pu­sic bed­re end dig? » Det må du vur­de­re. « Hvad sy­nes du? » Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Det er ik­ke mig, som skal vur­de­re fod­bold­spil­ler­ne. Det gør Glen. «

Kun én an­gri­ber

Og Glen Rid­ders­holm er ik­ke i tvivl. Selv om Martin Pu­sic og Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen gør det for­trin­ligt, står han over for nem­me valg.

» Det har jeg det let med. Når man ser på min tid i FC Midtjyl­land, har jeg før haft for­holds­vis sto­re nav­ne. Når spil­ler­ne le­ver op til vo­res vær­di­sæt, er jeg glad. Mor­ten Dun­can er kom­met i den si­tu­a­tion, at han kan sco­re to mål i dag, for­di han er hård­t­ar­bej­den­de og le­ve­rer en fan­ta­stisk præ­sta­tion på en regn­fuld dag i Vild­b­jerg i vo­res re­ser­ve­holdskamp. Hvis han ik­ke hav­de væ­ret klar til at gå for­re­st der, hav­de han hel­ler ik­ke kun­net det i dag, « si­ger træ­ne­ren, der igen af­vi­ser at spil­le med dem beg­ge sam­ti­dig.

» Ja­men, hvor­for skul­le vi spil­le med to an­gri­be­re? Vi er det bedst præ­ste­ren­de hold i he­le 2013 og 2014. Vi har en gen­ne­m­ar­bej­det stil og kon­cept, så det vil­le væ­re un­der­ligt at æn­dre på det. Det her fun­ge­rer. «

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.