TENNISTRIUMF OG TOR­DENS­KRALD

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt i går sin før­ste ti­tel i 2015 i en fi­na­le, der bød på dår­ligt vejr og op­tank­ning af dansk selv­til­lid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SELV­TIL­LIDS­BOOST Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk NE­DER­LAG I 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var stær­ke­re end ru­mæ­ne­ren Ale­xan­dra Dulg­heru, da de to spil­le­de fi­na­le i går ef­ter­mid­dag dansk tid ved WTA- tur­ne­rin­gen BMW Ma­lay­si­an Open. Dan­ske­ren vandt med cif­re­ne 4- 6, 6- 2, 6- 1 i en kamp, der blev af­brudt i læn­ge­re tid på grund af tor­den­vejr og mas­ser af regn­drå­ber.

Hel­dig­vis for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­bar­me­de vej­r­g­u­der­ne sig in­den for en over­sku­e­lig tids­ho­ri­sont, og der­med kun­ne hun re­la­tivt ube­svæ­ret slå sig til no­get nær den per­fek­te op­takt til den me­re pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring In­di­an Wells, der be­gyn­der ons­dag.

Et kæm­pe boost

Ti­ne Scheu­er- Lar­sen, ten­niskom­men­ta­tor på TV3 Sport, glæ­der sig over, at Woz­ni­a­cki fik spil­let årets før­ste tro­fæ hjem til po­kal­ska­bet – og­så selv­om in­gen an­dre spil­le­re fra ver­dens­rang­li­stens top 10 stil­le­de til start i Ku­a­la Lum­pur.

» Det gi­ver hen­de et selv­til­lids­boost, og en ti­tel er alt­så en ti­tel. Det er Grand Slam- tur­ne­rin­ger­ne, der ran­ge­rer al­ler­hø­jest hos Woz­ni­a­cki og an­dre spil­le­re, men ale­ne det at vin­de fem kam­pe i træk, som si­ne man­ge føl­ge­re ver­den over.

» Woo­hoooo! Jeg kun­ne ik­ke væ­re gla­de­re. Før­ste ’ tro­fæ- sel­fie’ no­gen­sin­de. Tak, Ma­lay­sia, for en fan­ta­stisk uge. «

Suc­ces ef­ter tung op­start ASB CLAS­SIC FI­NA­LEN:

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki - Ve­nus Wil­li­ams 6- 2, 3- 6, 3- 6

MEDIBANK IN­TER­NA­TIO­NAL 1. RUN­DE:

Bar­bo­ra Za­hla­vova Strycova - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki 6- 4, 1- 1, Woz­ni­a­cki trak sig med en hånd­leds­ska­de)

AU­STRA­LI­AN OPEN 2. RUN­DE:

Vik­to­ria Aza­renka - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki 6- 4, 6- 2

DU­BAI DUTY FREE OPEN SE­MI­FI­NA­LEN:

Si­mo­na Ha­lep - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki 2- 6, 6- 1, 6- 1

QA­TAR TO­TAL OPEN KVART­FI­NA­LEN:

Vik­to­ria Aza­renka - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki 6- 3, 6- 1 Woz­ni­a­ck­is år har el­lers ik­ke budt på me­get suc­ces ind­til vi­de­re.

I ja­nu­ar tab­te hun fi­na­len ved ASB Clas­sic til Ve­nus Wil­li­ams. Si­den røg hun ud af årets før­ste Grand Slam, Au­stra­li­an Open, al­le­re­de i an­den run­de, da hun tab­te til Vi­cto­ria Aza­renka. Si­mo­na Ha­lep blev en­de­sta­tio­nen i se­mi­fi­na­len ved Du­bai Duty Free Open, og så fulg­te end­nu et ne­der­lag til Vi­cto­ria Aza­renka ved se­mi­fi­na­len i Qa­tar To­tal Open.

Nu ven­ter så BNP Pa­ri­bas Open i In­di­an Wells. Sid­ste år blev Woz­ni­a­cki slå­et ud af Je­le­na Jan­ko­vic i fjer­de run­de, og hun skal i den grad spæn­de ket­cher­stren­ge­ne, hvis hun skal le­ve­re et lig­nen­de re­sul­tat i den ame­ri­kan­ske tur­ne­ring.

I hvert fald har Se­re­na Wil­li­ams, Maria Sha­ra­pova og Si­mo­na Ha­lep – top tre på ver­dens­rang­li­sten – meldt de­res an­komst sam­men med en ræk­ke an­dre top­s­spil­le­re, men Ti­ne Scheu­er- Lar­sen tror sta­dig på, at Woz­ni­a­cki kan fort­sæt­te de go­de tak­ter.

» Hun skal tur­de at få tin­ge­ne til at ske og fin­de det ag­gres­si­ve spil frem, « si­ger hun.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tog sin 23. ti­tel, da hun i går be­sej­re­de Ale­xan­dra Dulg­heru i fi­na­len i BMW Ma­lay­si­an Open og vi­ste der­med, at for­men er i top, in­den BNP Pa­ri­bas Open be­gyn­der se­ne­re i den­ne uge. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.