Én mat­ch­bold var nok

Bå­de Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks og Søn­derjy­ske spil­le­de sig i går vi­de­re til se­mi­fi­na­ler­ne i Me­tal Li­ga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BIL­LET­TEN BLEV BOO­K­ET Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Fo­to: Jan Kors­gaard - Ka­nut. dk

Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks og Søn­derjy­ske be­hø­ve­de kun en en­kelt mat­ch­bold for at spil­le sig i DM- se­mi­fi­na­len.

I et sud­den de­ath- dra­ma vandt hø­ge­ne over ær­ke­ri­va­len Aal­borg Pira­tes 4- 3 med sej­rs­må­let sco­ret af den brand­var­me ame­ri­kan­ske cen­ter Adam Mil­ler 33 se­kun­der in­de i fjer­de pe­ri­o­de.

I en hæs­blæ­sen­de fi­nish, hvor Aal­borgs Ale­xan­der B. Jensen re­du­ce­re­de til 2- 3, og Mi­ke Va­ski­vuo tvang kam­pen i for­læn­gel­se i næst­sid­ste mi­nut, holdt pira­ter­ne liv i hå­bet.

Men for­læn­gel­sen var ik­ke man­ge se­kun­der gam­mel, før Fre­de­riks- havns ho­ck­ey­pa­lads eks­plo­de­re­de i ju­bel. Og slu­kø­re­de pira­ter gik plan­ken ud og på som­mer­fe­rie.

» Det gjor­de ondt at kom­me ind i om­klæd­nings­rum­met og se spil­ler­ne, som hav­de ar­bej­det så hårdt. De var helt ne­de i kulkæl­de­ren og sad med tom­me øj­ne. Så­dan er sport­s­ver­de­nen, « si­ger Aal­borg Pira­tes’ sport­s­chef, Fre­de­rik Åkes­son.

» Det hur­ti­ge mål i sud­den de­ath slog ek­stra hårdt ef­ter det fan­ta­sti­ske co­me­ba­ck i de dø­en­de mi­nut­ter. «

Er fe­sten på isen slut, er der sta­dig en hård kamp at kæm­pe for pira­ter­ne. Dén om over­le­vel­se ef­ter en sæ­son, hvor man står og mang­ler et par mil­li­o­ner kro­ner for at kun­ne fort­sæt­te med eli­tei­s­ho­ck­ey i Lim­fjord­s­by­en i 2015/ 16.

» Jeg kan kun hå­be. Men jeg hå­ber og tror, at det lyk­kes at fin­de det rig­ti­ge, frem­ti­di­ge set- up, « si­ger Fre­de­rik Åkes­son.

Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks’ Las­se Lassen ven­ter nu på, hvem der bli­ver mod­stan­der i se­mi­fi­na­len.

» Én ting skal vi læ­re. En kamp er ik­ke på 58 el­ler 59 mi­nut­ter, men på 60 mi­nut­ter, « si­ger han.

» Vi kom­mer godt ud og er bedst i de før­ste to pe­ri­o­der, men går ned i tem­po. En ca­deau til Aal­borg, som figh­te­de godt og spil­le­de en god kamp. «

Be­syn­der­lig kamp

I SE Are­na i Vo­jens blev det en be­syn­der­lig kamp. In­den kam­pens før­ste mål, sco­ret af Anders Over­mark 12 mi­nut­ter in­de i an­den pe­ri­o­de, var Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls bedst og kun­ne let ha­ve bragt sig for­an.

Li­ge in­den Anders Over­marks åb­nings­mål hav­de Migh­ty Bulls spil­let i over­tal i fi­re mi­nut­ter. Først fem mod tre, så fem mod fi­re. Men søn­derjy­der­ne over­le­ve­de med emi­nent box­play og sjæl­land­sk in­ef­fek­ti­vi­tet og kør­te der­ef­ter ty­re­ne over. Ja, sim- pelt­hen smadre­de dem. 8- 0, vær­s­go.

De sto­re spil­le­re var tre­måls­skyt­ten Kim Lyk­ke­skov og den fin­ske må­l­mand, Jo­ni Myl­ly­koski.

Sjæl­dent har man set et hold læn­ges så me­get ef­ter om­klæd­nings­rum­met og må­ske et par trø­sten­de øl i bus­sen som Rø­d­ov­re i de sid­ste mi­nut­ter.

» Vi hav­de chan­cer­ne ind­til 1- 0- må­let, men ud­nyt­te­de dem ik­ke, og der­ef­ter gik det stærkt, « suk­ker en dybt skuf­fet ch­eftræ­ner, Jesper Duus.

Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls kan se til­ba­ge på en god sæ­son på hjem­me­ba­ne og har me­get, de kan ta­ge med.

I Søn­derjy­ske kryd­ser de fin­gre for, at Rung­sted Is­ho­ck­ey ud­nyt­ter ét af de to skud, nord­s­jæl­læn­der­ne har i bøs­sen mod grund­se­ri­ens vin­der, Her­ning Blue Fox.

Så er det nem­lig dem, der er top­se­e­det, når hol­de­ne skal mat­ches til se­mi­fi­na­ler­ne i mor­gen el­ler fre­dag.

Adam Mil­ler, i mid­ten, blev Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks’ mat­chvin­der i sud­den de­ath, og hø­ge­ne er nu klar til se­mi­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.