’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan Ø. Jør­gen­sen

Jeg må in­drøm­me, at luf­ten går ud af bal­lo­nen i tred­je sæt. Jeg har ik­ke sam­me an­trit som i star­ten

» Jeg er sinds­sygt skuf­fet over, at jeg ik­ke får den. Jeg sy­nes egent­lig, at jeg har ok mu­lig­he­der i an­det sæt. Men jeg bli­ver en smu­le låst, og han spil­ler og­så rig­tig godt, « sag­de dan­ske­ren til TV2 Sport ef­ter kam­pen.

De to spil­le­re hav­de in­den da­gens op­gør mødt hin­an­den syv gan­ge - og seks gan­ge var det endt med ki­ne­sisk sejr.

Men over­ra­sken­de var det Jan Ø. Jør­gen­sen – som var den før­ste dan­ske her­re­sing­le i en All Eng­land- fi­na­le i ni år – der fra før­ste sæts ind­led­ning af sat­te den ki­ne­si­ske ver­den­set­ter un­der stort pres.

Chen Long så ik­ke helt klar ud, mens Jan Ø. Jør­gen­sen - som til­fæl­det har væ­ret tur­ne­rin­gen igen­nem - var yderst kon­cen­tre­ret og fo­ku­se­ret. 21- 15 end­te sæt­tet.

Men helt som ven­tet kom den ki­ne­si­ske stor­fa­vo­rit hævn­ly­sten og ag­gres­sivt til­ba­ge.

Chen Long spil­le­de sig helt ud i an­det sæt og tvang kam­pen ud i et tred­je.

Fla­de­bat­te­ri­er

I det sid­ste og af­gø­ren­de sæt stod det hur­tigt klart, at bat­te­ri­er­ne var ved at væ­re fla­de hos Jan Ø. Jør­gen­sen. Og det ud­nyt­te­de Chen Long ved at læg­ge bol­de­ne ud i de yder­ste hjør­ner af ba­nen og tvin­ge dan­ske­ren til at be­væ­ge de ef­ter­hån­den tun­ge ben så me­get som mu­ligt.

Ef­ter halvan­den ti­mes dra­ma måt­te en død­træt Jan Ø. Jør­gen­sen van­dre op til net­tet og ly­køn­ske sin ki­ne­si­ske mod­stan­der med sej­ren.

» Man er på græn­sen he­le ti­den. Jeg skal spil­le su­per­di­sci­pli­ne­ret for at ha­ve en chan­ce. Jeg star­ter helt vildt godt, og jeg må og­så in­drøm­me, at luf­ten går ud af bal­lo­nen i tred­je sæt. Jeg har ik­ke sam­me an­trit som i star­ten, « var ana­ly­sen fra dan­ske­ren ef­ter­føl­gen­de.

Der­med står Pe­ter Ga­des sejr i 1999 fort­sat som den se­ne­ste dan­ske All Eng­land­tri­umf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.