Boe og Mo­gen­sen tri­um­fe­re­de for an­den gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DOUBLESEJR Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Det dan­ske double­par Mat­t­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen sik­re­de sig i går sin an­den All Eng-

Boe og Mo­gen­sen med sølv­po­ka­ler og Dan­ne­brog.

Fo­to: Reu­ters land Open- ti­tel ef­ter en me­dri­ven­de fi­na­le i her­redoub­len, hvor de vandt ef­ter to sæt – 21- 17, 22- 20. Det var ki­ne­ser­ne Zhang Nan og Fu Hai­feng, der stod over for dan­sker­ne i fi­na­len, og de hav­de vist tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen, at de ved, hvor­dan man slår dan­ske­re. De send­te nem­lig Mads Con­rad- Pe­ter­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding ud i se­mi­fi­na­len og for­hin­dre- de en ren dansk fi­na­le.

Men de use­e­de­de ki­ne­se­re kun­ne ik­ke ham­le op med Boe og Mo­gen­sen.

» De var use­e­de­de, men de er helt sik­kert nog­le af de bed­ste i ver­den. Det er for­di, de har skif­tet part­ne­re. Vi har spil­let mod Hai­feng i man­ge sto­re tur­ne­rin­ger og i fi­na­ler, og Zhang Nan er en me­get god spil­ler. Så vi vid­ste, at vi skul­le spil­le op til vo­res bed­ste i dag for at slå de to dren­ge, for de er ek­stremt svæ­re at slå. Men det lyk­ke­des, og vi er selv­føl­ge­lig lyk­ke­li­ge og stol­te li­ge nu, « sag­de Car­sten Mo­gen­sen ef­ter tri­um­fen.

Det var tred­je gang, Boe og Mo­gen­sen var i fi­na­len ved den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring – og de­res an­den sejr. I 2010 tab­te de til et an­det dan­sker par, nem­lig Jonas Ras­mus­sen og Lars Paa­ske. Men året ef­ter gik de he­le vej­en og vandt tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.