Fi­re på stri­be

Kron­prins Fre­de­rik gen­nem­før­te det le­gen­da­ri­ske lan­grendsløb Va­salø­bet for fjer­de år i træk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VA­SALØ­BET Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk VA­SALØ­BET Fo­to: AFP, Ulf Palm/ TT

Det tra­di­tions­ri­ge lan­grendsløb Va­salø­bet blev af­vik­let i går, og ud af de i alt 15.800 del­ta­ge­re var der og­så en roy­al re­præ­sen­tant i kron­prins Fre­de­rik, der gen­nem­før­te lø­bet for fjer­de gang. Og han for­bed­re­de til­med sin tid fra sid­ste år.

Va­salø­bet er en år­lig be­gi­ven­hed, hvor tu­sind­vis af skilø­be­re sam­les i be­gyn­del­sen af marts for at lø­be den 90 ki­lo­me­ter lan­ge tur fra Sä­len til Mora i Sve­ri­ge.

Kron­prin­sen kla­re­de sig ind i ti­den seks ti­mer og 54 mi­nut­ter. Det var en for­bed­ring på 28 mi­nut­ter i for­hold til sid­ste år, men det rak­te al­li­ge­vel ik­ke til me­re end en plads som num­mer 3.170.

For at sæt­te det lidt i per­spek­tiv, kla­re­de vin­de­ren, Pe­ter Eli­as­sen, lø­bet på fi­re ti­mer, et mi­nut og 48 se­kun­der, mens den bed­ste kvin­de blev den pol­ske de­butant Justy­na Kowalczyk, der kla­re­de den på fi­re ti­mer, 41 mi­nut­ter og to se­kun­der.

Så der skal nok lidt me­re træ­ning til, hvis kron­prin­sen vil le­ge med blandt de hur­tig­ste, men det var ik­ke de­sto min­dre en fin præ­sta­tion, og han til­ba­ge­lag­de de 90 ki­lo­me­ter med en gen­nem­snits­fart på 13,7 ki­lo­me­ter i ti­men.

Norsk do­mi­nans

Ud af de 15.800 del­ta­ge­re var de 678 af dem dan­ske­re, hvil­ket var det tred­je­stør­ste re­præ­sen­tant­skab. Ik­ke over­ra­sken­de var Sve­ri­ge bedst re­præ­sen­te­ret med 11.371, mens Nor­ge hav­de 1.332 skilø­be­re med.

Net­op Nor­ge har sid­det tungt på Va­salø­bet i de se­ne­re år. Pe­ter Eli­as­sens tri­umf var tred­je år i træk, at en nord­mand vandt. Og i år var he­le ot­te af de ti hur­tig­ste mand­li­ge skilø­be­re nord­mænd.

Pet­ter Eli­as­sen slog lands­man­den Anders Au­kland i den af­gø­ren­de spurt, mens tjek­ki­ske Sta­nislav Rezak blev num­mer tre.

Num­mer to og tre blandt kvin­der­ne blev hen­holds­vis Brit­ta Jo­hans­son Nor­gren fra Sve­ri­ge og Se­rai­na Bo­ner fra Schweiz.

Kron­prins Fre­de­rik har al­tid væ­ret kendt for at væ­re en yderst ak­tiv idræts­u­dø­ver, og for­u­den de nu fi­re del­ta­gel­ser ved Va­salø­bet har han og­så lø­bet seks ma­ra­ton­løb samt gen­nem­ført cy­kel­lø­bet La Mar­mot­te og Iron­man i Kø­ben­havn.

TID­LI­GE­RE RE­SUL­TA­TER FOR KRON­PRINS FRE­DE­RIK 2014: 2013: 2012:

7 ti­mer 22 mi­nut­ter og 14 se­kun­der - nr. 4.758 6 ti­mer 37 mi­nut­ter og 19 se­kun­der - nr, 4.137 6 ti­mer 36 mi­nut­ter og 32 - nr. 5.532

Sam­men med ca. 15.800 an­dre delt­og kron­prins Fre­de­rik i går i lan­grendslø­bet Va­salø­bet, som han nu har gen­nem­ført fi­re gan­ge i træk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.