Hjem­me­vær­net skal af­væb­nes

Eft er ter­r­or­an­greb med et rø­vet M95­ge­vær ind­dra­ges sol­da­ters bundsty kker

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

SIK­KER­HED

De tu­sind­vis af fri­vil­li­ge sol­da­ter i hjem­me­vær­net bli­ver nu mid­ler­ti­digt af­væb­net.

Det sker, skri­ver Ber­ling­s­ke i dag, som føl­ge af ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar, hvor gerningsmanden an­vend­te et rø­vet M95- au­to­mat­ge­vær til si­ne van­vit­ti­ge hand­lin­ger ved kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro, hvor fi lmin­struk­tør Finn Nør­gaard blev dræbt og tre po­li­ti­folk sår­et.

De godt fi re tu­sin­de ak­ti­ve hjem­me­værns­folk, som har de­res vå­ben op­be­va­ret pri­vat, vil bli­ve op­søgt og se­ne­st 30. marts få ind­dra­get bundstyk­ket til det kraft ful­de ge­vær. Der­med kan det ik­ke aff yres, og hjem­me­vær­net er, i alt fald i en pe­ri­o­de, ik­ke i stand til at stil­le op be­væb­net.

Ud­mel­del­ser på vej

Be­slut­nin­gen har skabt vre­de blandt man­ge af de fri­vil­li­ge. Så stødt er bl. a. en grup­pe i Jyl­land ble­vet, at der iføl­ge Ber­ling­s­ke nu er ud­mel­del­ser på vej i pro­test.

» Æn­drin­ger af den art ud­lø­ser spørgs­mål fra de fri­vil­li­ge, om ik­ke hjem­me­vær­net og sam­fun­det sto­ler på dem læn­ge­re. Man sy­nes, at hjem­me­vær­net skal tro på, at med­lem­mer­ne gør tin­ge­ne rig­tigt, og nog­le af dem vil nok mel­de sig ud. Jeg er klar over, at nog­le vil sy­nes, at vi gør et me­get dybt ind­greb, « si­ger che­fen for hjem­me­vær­net, ge­ne­ral­ma­jor Finn Wink­ler, til avi­sen.

An­tal­let af ud­le­ve­re­de vå­ben til hjem­me­vær­nets fri­vil­li­ge er kun en brøk­del i for­hold til de 800.000- 900.000 jagt­vå­ben, der op­be­va­res hjem­me hos Dan­marks om­kring 200.000 jæ­ge­re.

» Men hjem­me­vær­net kan ik­ke tå­le at bli­ve be­skyldt for ik­ke at pas­se på si­ne vå­ben, « be­grun­der Finn Wink­ler be­slut­nin­gen.

Dan­mark lig­ger åbent

En ano­nym, vred jysk grup­pe­fø­rer si­ger til Ber­ling­s­ke:

» Vi træ­ner for at kun­ne kæm­pe for Dan­mark, og det kan vi ik­ke gø­re uden vå­ben. Hvad skal vi gø­re, hvis et stor­cen­ter ram­mes af ter­ror? Skal vi så stil­le op og rå­be ad fj en­den? Dan­mark lig­ger åbent nu, for hvem vil man rin­ge til, hvis der sker no­get stort, « spør­ger han.

» Set i ly­set af sky­de­ri­er­ne i Kø­ben­havn for­står jeg godt, at man un­der­sø­ger, om de man­ge vå­ben er sik­ret godt nok, « si­ger Chri­sti­na, der er ser­gent i hjem­me­vær­net, til Ber­ling­s­ke. Her ses hun med sit M95- ge­vær, der nor­malt er bag lås og slå. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.