Po­li­ti­ke­re un­drer sig

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

UFOR­STÅ­EN­DE

For­svarsord­fø­rer­ne i den bor­ger­li­ge blok er stærkt util­fred­se med, at de ik­ke på for­hånd er ble­vet ori­en­te­ret om, at hjem­me­vær­nets fri­vil­li­ge én for én nu mid­ler­ti­digt får ind­dra­get bundsty kket til de­res pri­vat op­be­va­re­de M95- au­to­mat­ge­vær.

Det gi­ver fl ere af dem ud­tryk for over for Ber­ling­s­ke.

» For­svars­mi­ni­ste­ren har stil­let for­svars­for­ligskred­sen en ana­ly­se i ud­sigt, og så er det for­fær­de­ligt, at vi skal hø­re om det fra me­di­er­ne først. Men jeg har ik­ke no­gen hold­ning til sa­gen, før jeg har få­et en ori­en­te­ring fra mi­ni­ste­ren, « si­ger Ven­stres for­svarsord­fø­rer Troels Lund Poul­sen, som kal­der be­slut­nin­gen for ’ van­vit­tig’.

Vil­le gå imod be­slut­ning

Og­så Dansk Fol­ke­par­tis Ma­rie Krarup er util­freds med den mang­len­de in­vol­ve­ring af for­ligskred­sen:

» Det er helt for­kert, at vi ik­ke bli­ver ind­dra­get, for be­slut­nin­gen be­ty­der jo, at ter­r­or­be­red­ska­bet i Dan­mark ned­sæt­tes. Jeg vil­le ha­ve mod­sat mig be­slut­nin­gen, « si­ger hun.

Tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de for­svarsord­fø­rer for SF Hol­ger K. Nielsen støt­ter til gen­gæld op om be­slut­nin­gen om at af­væb­ne hjem­me­værns­sol­da­ter­ne i en pe­ri­o­de. Han si­ger til Ber­ling­s­ke, at han ’ ik­ke er ked af’, at bundstyk­ker­ne til M95au­to­mat­ge­væ­rer­ne nu bli­ver ind­sam­let og låst in­de i de­pot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.