Be­hold Thu­le­ba­sen

BT - - DEBAT - GRØN­LAND Tidl. for­mand for Eu­ro­pa­be­væ­gel­sen

Erik Bo­el

Det er al­de­les ube­gri­be­ligt, at det frem­over ik­ke bli­ver Dan­mark og Grøn­land, som skal stå for drift en af Thu­le­ba­sen.

For ny­lig vandt USA på fuldt lov­lig vis en kon­trakt, hvor et ame­ri­kansk fi rma over­ta­ger drift og ved­li­ge­hol­del­se af Thu­le­ba­sen fra Grøn­land og Dan­mark – og der­med scorer 2,4 mia. kr., som skul­le væ­re gå­et til et grøn­land­sk- dansk fi rma.

Si­den Thu­le­ba­sen åb­ne­de i det nord­ve­st­li­ge Grøn­land til­ba­ge i 1950er­ne, har dansk- grøn­land­ske fi rma­er el­lers gen­nem al­le åre­ne stå­et for drift og ved­li­ge­hol­del­se af ba­sen eft er aft ale med ame­ri­ka­ner­ne.

Men ved se­ne­ste ud­bud af kon­trak­ten i 2013 end­te vin­de­ren med at væ­re et ame­ri­kansk fi rma, der hav­de op­ret­tet et skuff esel­skab i Dan­mark og der­med kom rundt om den gam­le po­li­ti­ske aft ale. For et par uger si­den god­kend­te den ame­ri­kan­ske rigs­re­vi­sion kon­trak­ten, der gav drift en for Thu­le­ba­sen til et ame­ri­kansk fi rma. Der­med er vej­en ba­net for, at USA og­så god­ken­der aft alen og alt­så fra­væl­ger den nu­væ­ren­de po­li­ti­ske aft ale med Dan­mark og Grøn­land.

Men det er helt uac­cep­ta­belt, hvis sa­gen stop­per her. Na­tur­lig­vis vil USA vi­se for­stå­el­se for de dan­ske og grøn­land­ske syns­punk­ter, hvis der bli­ver gjort en se­ri­øs ind­sats på det hø­je­ste po­li­ti­ske ni­veau. Med an­dre ord: Stats­mi­ni­ste­ren bør selv ta­ge kon­takt til vo­re ame­ri­kan­ske ven­ner.

Det hø­rer med i bil­le­det, at grøn­læn­der­ne har et ene­stå­en­de rod i de­res ad­mi­ni­stra­tion og en kro­nisk pen­ge­man­gel. På beg­ge punk­ter bør vi og­så kun­ne hjæl­pe, f. eks. med ef­fek­ti­vi­se­ring og mo­der­ni­se­ring af Grøn­lands ad­mi­ni­stra­tion. Der­ved kun­ne vi på en takt­fuld må­de in­fl ue­re på grøn­læn­de­res op­før­sel.

Thu­le- sa­gen hand­ler om væ­sent­li­ge dan­ske og grøn­land­ske in­ter­es­ser – så der er be­hov for, at stats­mi­ni­ste­ren træ­der i ka­rak­ter sna­rest.

USA kan over­ta­ge drif­ten af Thu­le­ba­sen. Fo­to: Chri­sti­an Brøn­dum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.