Ja, det hol­der fl ygt­nin­ge­ne væk

BT - - DEBAT - MARTIN HEN­RIK­SEN

In­te­gra­tions­ord­fø­rer ( DF)

en ny re­ge­ring, så me­ner vi, at den gam­le start­hjælp skal ind­fø­res så hur­tigt så mu­ligt. Start­hjæl­pen afh ol­der folk fra at kom­me til Dan­mark og til­skyn­der folk, der så er kom­met til Dan­mark, til at ar­bej­de, for­di man ik­ke får så me­get i off ent­li­ge ydel­ser. Da vi hav­de start­hjælp, vi­ste nog­le un­der­sø­gel­ser, at der kom lidt fl ere ud på ar­bejds­mar­ke­det af dem, der fi k fuld kon­tant­hjælp. Så det vil ha­ve en lil­le eff ekt.

HVIS DAN­SKER­NE VÆL­GER

land. Hvis man er i et land og fø­ler en na­tur­lig til­knyt­ning til et land, har man en stør­re for­stå­el­se for, at man må yde en ind­sats for sam­fun­det. Uden­land­ske stats­bor­ge­re skal ik­ke ha­ve ret til det sam­me som dan­ske stats­bor­ge­re. Det bør væ­re et grund­læg­gen­de prin­cip for vel­færds­sta­ten.

DAN­MARK ER DAN­SKER­NES

man ad­gang til rig­tig man­ge ydel­ser fra det off ent­li­ge, og man­ge af de men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark som fl ygt­nin­ge, kom­mer fra et sted, hvor man skal kla­re sig selv, hvor der ik­ke er

I DAN­MARK FÅR

no­gen, der ræk­ker hån­den ud, når man skal ha­ve hjælp. Når de kom­mer til Dan­mark, læ­rer vi dem så, at her skal man ik­ke kla­re sig selv, for ’ kom­mu­nen skal nok ta­ge sig af dig og din fa­mi­lie’, og på den må­de pak­ker vi dem ind i vat og bo­muld. Det ind­ret­ter fl ygt­nin­ge­ne sig så eft er, og det er det, der er den grund­læg­gen­de fejl ved den må­de, vi ta­ger imod de ny­an­kom­ne på. Dét, og så at vi ac­cep­te­rer, at så man­ge men­ne­sker fra an­dre kul­tu­rer kom­mer her­til, gør, at det kun kan gå galt. Am­ne­sty er li­geg­lad med, hvor man­ge der kom­mer her­til – det er vi ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.