Kri­gen ra­ser vi­de­re

ME­NER

BT - - DEBAT -

For­mands­op­gø­ret i Ven­stre ra­ser sta­dig. At løs­nin­gen op­nå­et i kæl­de­ren un­der Oden­se Con­gress Cen­ter skul­le væ­re af va­rig og re­el ka­rak­ter, har al­drig over­be­vist omver­de­nen, og bil­le­det af, at fl øje­ne har dy­be per­son­li­ge aver­sio­ner mod hin­an­den, vir­ker re­el. Der­for skal næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sens be­vidst se­ne ori­en­te­ring om sin kro­nik i Søn­dags­a­vi­sen ik­ke kun ses som en po­li­tisk me­nings­ud­veks­ling i et par­ti, men og­så som en po­ten­ti­elt ska­den­de si­tu­a­tion for for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen. OG FOR­MAN­DEN BLI­VER na­tur­lig­vis afk ræ­vet svar på spørgs­må­let, om han står på Kri­sti­an Jen­sens si­de, hvor der er fo­kus på at skaff e god og kva­li­fi ce­ret ar- bejds­kraft til Dan­mark, el­ler om han støt­ter po­li­tisk ord­fø­rer og tro Løk­ke- støt­te In­ger Støj­berg, som er langt me­re fo­ku­se­ret på luk­ke­de græn­ser og min­dre ind­van­dring. Det er en van­ske­lig balancegang, og der­for lig­ner det en tan­ke, at Kri­sti­an Jensen i sin kro­nik be­vidst ram­mer den­ne po­li­ti­ske ue­nig­hed, der går dybt ned gen­nem Ven­stre. En del af bag­lan­det vil for­stå næst­for­man­dens ar­gu­men­ter, for­di man som li­be­ralt par­ti ik­ke øn­sker at lig­ne DF. MED TAN­KE PÅ, at ind­van­drings­te­ma­et eft er al sand­syn­lig­hed bli­ver af stor be­tyd­ning ved det valg, der kom­mer om se­ne­st seks må­ne­der, er det tan­ke­væk­ken­de, at der er så stor ue­nig­hed blandt le­den­de Ven­stre- kræft er om løs­nings­mo­del­ler­ne og om den så be­røm­me­de ’ to­ne’ i de­bat­ten. End­nu me­re tan­ke­væk­ken­de, at for­man­den end­nu ik­ke har gi­vet sit syn på sa­gen. For det er ik­ke sid­ste gang, det svar bli­ver afk ræ­vet ham. LI­GE NU LIG­NER det en Ven­st­re­le­det re­ge­ring, når val­get er over­stå­et. Men for væl­ger­ne vir­ker det ik­ke sær­ligt be­tryg­gen­de, at ue­nig­he­der­ne i par­ti­et frem­står så ty­de­li­ge. Der skal le­ve­res ty­de­li­ge svar, hvis man ik­ke skal ha­ve ind­tryk­ket af et par­ti i in­tern ue­nig­hed om val­gets mu­lig­vis stør­ste te­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.