Nej, start­hjælp er diskri­mi­na­tion

BT - - DEBAT - CLAUS JUUL

Juri­disk kon­su­lent i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal

START­HJÆL­PEN HEN­SÆT­TER FOLK

i fat­tig­dom, for halv­de­len af en kon­tant­hjælp, som er det, man får på start­hjælp, er ik­ke nok til at le­ve for. Man har en fo­re­stil­ling om, at hvis ba­re man svin­ger pi­sken hårdt nok, skal det nok gå. Det pas­ser ba­re ik­ke. Den­gang vi hav­de start­hjæl­pen, sag­de kom­mu­ner­ne, at op­ga­ven var umu­lig, for­di de skul­le bru­ge en mas­se tid på dag­lig­dagsting som at skaff e gum­mi­støv­ler og den slags.

ud­for­drin­ger i for­hold til at kom­me i ar­bej­de. De kan ik­ke sproget, når de kom­mer her­til, og den­gang for­tal­te kom­mu­ner­ne, at fl ygt­nin­ge­ne hav­de svært ved at kon­cen­tre­re sig om at læ­re dansk, for­di de var så be­kym­re­de for, hvor pen­ge­ne til mad skul­le kom­me fra. Der­u­d­over er fl ygt­nin­ge må­ske ble­vet tor­tu­re­ret el­ler skudt på, og de men­ne­sker er ik­ke klar til at gå i ar­bej­de fra dag ét li­ge­som al­le os an­dre.

FLYGT­NIN­GE HAR FLE­RE

at man er så hi­sto­ri­e­løs, at man nu træk­ker

DET ER IN­TER­ES­SANT,

start­hjæl­pen op af skuff en igen. En del af de fl ygt­nin­ge, der kom til Dan­mark un­der VK- re­ge­rin­gen, var på start­hjælp, og tal­le­ne vi­ser jo, at det ik­ke har vir­ket, når kun hver fj er­de fl ygt­ning er kom­met i ar­bej­de eft er ti år. Start­hjæl­pen gjor­de først og frem­mest fl ygt­nin­ge­ne fat­ti­ge­re, og det var jo ik­ke det, der var må­let – må­let var, at man skul­le ha­ve folk i ar­bej­de, og den eff ekt har den sim­pelt­hen ik­ke haft . Med start­hjæl­pen diskri­mi­ne­rer man en be­stemt grup­pe af be­folk­nin­gen, for i prak­sis bli­ver et­ni­ske dan­ske­re ik­ke ramt af start­hjæl­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.