DE SEND­TE EN SØD GE­NE­RAL­DI­REK­TØR ’’

DR- ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn fejrer fød­sels­dag med sin ar­bejds­plads som kom­pe­tent front­fi gur

BT - - DEBAT -

fyl­der snart 90 år, så der er fuld gang i sær­o­p­ta­gel­ser og for­be­re­del­ser til be­gi­ven­he­den. Blandt an­det en spe­ci­a­lud­ga­ve af ’ Gint­berg på kanten’. Og så­gar ’ Mi­cha­el Jeppesen mø­der...’ hav­de søn­dag aft en i bed­ste DR2- sen­de­tid fo­re­træ­de for og et ka­me­ra­hold med på tæt­te­ste kon­tor­hold af ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn, som mun­de­de ud i en værts­hus­se­an­ce uden gul­døl, men med kaff e på kan­den. Og Jeppesen kon­klu­de­ren­de: ’ Hun end­te jo fak­tisk med at væ­re ret sød.’ JA, EGENT­LIG. SÅ­DAN helt til­for­la­de­lig og ufar­lig. I hvert fald ik­ke li­ge­frem vi­sio­næ­re pro­gra­mer­klæ­rin­ger og spe­ci­elt dybsin­di­ge ra­masjang- be­tragt­nin­ger om vo­res al­le sam­mens DR- in­sti­tu­tion. Mest no­get med bor­ger­ligt om­bud og den gængse ’ jeg ar­bej­der for dan­sker­ne’, som Jep­psen be­ti­me­ligt nok sprog­ligt hud­fl et­te­de med slet skjul­te an­kla­ger om så­kaldt djøf- ise­ring samt let iro­nisk og på­stå­et fe­mi­ni­se­ring af DR- le­del­sen. Jeppesen gik eft er at blot­læg­ge ge­ne­ral­di­rek­tø­rens in­dre ex­cel- reg­ne­ark med en si­de­be­mærk­ning om, at der var kvin­der overalt på di­rek­tions­e­ta­gen. Hvis man li­ge ser bort for ’ Mi­ster Kon­struk­tiv News’ Ul­rik Haa­gerup him­self. FAK­TISK FIK VI et de­li­kat ek­sem­pel på skrap­pe­tan­ter­ne om­kring ge­ne­ral­di­rek­tø­ren, der el­lers for­søg­te sig med et imø­de­kom­men­de åben­heds­træk un­der et rund­bord­s­mø­de med to øv­ri­ge kvin­de­li­ge top­che­fer. De præ­sen­te­rer en frisk tryks­ag, som Rør­bye Rønn be­red­vil­ligt skub­ber over til Jeppesen, så han kan kig­ge med, da den ene af che­fer­ne med til­pas an­strengt smil og stem­me­fø­ring fi sker den ud af hæn­der­ne på ham igen for at un­der­stre­ge, at det er til in­tern kom­mu­ni­ka­tions­brug. Så me­get for det træk. La­der ge­ne­ral­di­rek­tø­ren sig mon dri­ve rundt i ma­ne­gen? MI­CHA­EL JEPPESENS UHØJ­TI­DE­LI­GE og på over­fl aden ven­ska­be­ligt af­væb­nen­de kon­cept vir­ker stort set til en­hver lej­lig­hed. For­di prin­cip­be­slut­nin­gen om at luk­ke ham ind i bu­ret på sin vis er nok i sig selv. Alt afh æn­gigt af per­son­valg na­tur­lig­vis med rum for rå­d­giv­ning og spin på for­hånd, og mon ik­ke Maria Rør­bye Rønn har slå­et et slag for­bi bå­de kom­mu­ni­ka­tions- og di­rek­tions­kol­le­ger, in­den hun gav grønt lys til Hvil­ken be­ty dning får det for kon­ge­hu­set, hvis prins Hen­riks ti­tel æn­dres til ’ kong Hen­rik’? det pro­jekt. For jo, vi har ik­ke set så po­k­kers me­get til front­fi gu­ren i DR, med­min­dre hun har væ­ret skub­bet helt ud til ka­me­ral­in­sen for i fl or­om­vun­den og juri­disk lirum­larum at for­sva­re el­ler stå på mål for møgs­a­ger. MARIA RØR­BYE RØNN har trans­for­me­ret sig i al stil­hed fra juri­disk an­svar­lig di­rek­tør i fi rma­et til at væ­re: Sød. Var det kon­klu­sio­nen? Nej. Den del var for­trins­vis mønt­et på men­ne­sket bag mag­ten, be­slut­nin­ger­ne, løn­nen og det he­le. Ale­ne den grå­grøn­ne DR- ta­ske ud­gjor­de be­vi­set på, at hun er fuldt ud in­te­gre­ret i fa­mi­li­en. Sam­men­holdt med cy­kel­tu­ren i det in­de Kø­ben­havn et sym­pa­tisk ind­tryk af en ge­ne­ral­di­rek­tør i har­moni med sig selv, si­ne om­gi­vel­ser og sin ar­bejds­plads. I VIR­KE­LIG­HE­DEN VAR hun vel til­tænkt rol­len som over­gangs­fi gur. Og be­nyt­te­de be­hæn­digt lej­lig­he­den til et per­son­ligt pa­ra­dig­meskift e. Som man kan gø­re, hvis man er dyg­tig. Lad det væ­re kon­klu­sio­nen, hvis de alt­så ik­ke dri­ver rundt med hen­de: Dyg­tig...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.