PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

TRI­NE VIL­LE­MANN Det kan et fl er­tal i Fol­ke­tin­get af­gø­re, hvis kon­ge­hu­set øn­sker, at han kan kal­de sig kon­ge­ge­mal. Det fo­re­slår de nok ik­ke, for det er helt gro­tesk. Vi har mo­nar­ki, for­di vi vær­ner om tra­di­tio­ner­ne, og der­for må de føl­ge tra­di­tio­ner­ne. I grund­loven er ’ kon­ge’ brugt om statsover­ho­ve­det. Den for­tæl­ler, hvad en kon­ge skal po­li­tisk, som Dron­nin­gen gør nu, så det vil kræ­ve en grund­lovs­æn­dring at kal­de ham det. Men Fol­ke­tin­get kan ved­ta­ge, at han skal kal­des kon­ge­ge­mal.

Det vil­le væ­re et brud med den do­mi­ne­ren­de tra­di­tion i he­le Eu­ro­pa at an­ven­de tit­len prins­ge­mal. Man kan ar­gu­men­te­re for det ud fra et li­ge­stil­lings­per­spek­tiv, men så bur­de man jo i vir­ke­lig­he­den kal­de ham dron­ning Hen­rik.

For­fat­ter og kon­ge­hu­s­eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.