KRI­STI­AN JENSEN S

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen skrev bag ryg­gen på par­ti­top­pen en kro­nik, der ram­mer Lars Løk­kes løjt­nant In­ger Støj­berg

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk kar­ker@ bt. dk

KRIG OM UD­LÆN­DIN­GE

An­dreas Kar­ker Ven­stres grup­pe­for­mand Kri­sti­an Jensen bli­ver nu af­slø­ret i at ha­ve gå­et bag ryg­gen på re­sten af par­ti­le­del­sen. Han er og­så ue­nig i den må­de, par­tiets ud­læn­din­gepo­li­tik bli­ver frem­lagt af par­ti­med­lem­mer.

Det af­slø­rer en mail, Kri­sti­an Jensen selv har skre­vet.

I sid­ste uge hav­de Kri­sti­an Jensen en me­get om­talt kro­nik i Søn­dags­a­vi­sen, hvor han an­greb unavn­giv­ne po­li­ti­ke­re for at ska­de Dan­mark ved at ma­le et en­si­digt ne­ga­tivt bil­le­de af her­bo­en­de ind­van­dre­re. I ste­det me­ner han, at vi bør si­ge tak til de dan­ske ind­van­dre­re for det bi­drag, som langt de fle­ste yder til den dan­ske stat.

» Så­dan bur­de langt fle­re po­li­ti­ke­re si­ge, når de ta­ler om ind­van­dre­re og flygt­nin­ge. For alt for me­get af de­bat­ten om per­so­ner i Dan­mark med an­den et­nisk bag­grund end dansk ta­ger ud­gangs­punkt i pro­ble­mer­ne, « skrev Kri­sti­an Jensen i kronikken.

Et klart an­greb

Jen­sens skri­ve­ri blev hur­tigt bå­de in­ter­nt i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe samt af po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re tol­ket som et klart an­greb på Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, der står for net­op en me­get indvandrerkritisk to­ne. I som­mer lan­ce­re­de hun selv i en kro­nik i Ber­ling­s­ke, at Ven­stre vil skær­pe kra­ve­ne til ind­van­dre­re fra især mus­lim­ske lan­de, og så sent som i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar skab­te Støj­berg stort ra­bal­der ved på Fa­ce­book at be­skri­ve, hvor­dan en grup­pe ind­van­drer­dren­ge la­ve­de bal­la­de i en bi­o­graf.

Støj­berg er om no­gen Lars Løk­ke Ras­mus­sens løjt­nant i Ven­stre, og stod last og brast med ham i sid­ste års sto­re for­mands­op­gør, hvor en del af grup­pen valg­te at støt­te Kri­sti­an Jensen som ny for­mand. Som be­kendt blev Løk­ke sid­den­de, men dan­ner nu et skrø­be­ligt for­mand­skab med Kri­sti­an Jensen.

I dag kan BT dog af­dæk­ke, at Kri­sti­an Jensen i ja­nu­ar skrev og af­le­ve­re­de kronikken til Søn­dags­a­vi­sen uden at ha­ve in­vol­ve­ret re­sten af le­del­sen. Nær­mest som en hævn mod Støj­berg, der hel­ler ik­ke in­for­me­re­de ham om sin kro­nik i som­mer. Først i uge 7 ori­en­te­re­de Kri­sti­an Jensen i en mail fra sin ski­fe­rie i Val Thorens blandt an­dre Lars Løk­kes sær­li­ge rå­d­gi­ver Chri­sti­an Hüt­te­mei­er samt In­ger Støj­berg om, at Søn­dags­a­vi­sen ugen ef­ter vil­le brin­ge hans kro­nik. Den blev dog ud­sat til først at bli­ve bragt i sid­ste uge. som om­hand­ler et åbent Dan­mark for dem, der kan og vil,’ skri­ver han i mai­len.

Sam­ti­dig skri­ver Kri­sti­an Jensen, at han er ble­vet på­vir­ket ef­ter at ha­ve be­søgt fle­re virk­som­he­der, der mang­ler ar­bejds­kraft.

’ Ef­ter en ræk­ke be­søg på dan­ske virk­som­he­der i ja­nu­ar har jeg op­le­vet de­res af­hæn­gig­hed af uden­land­sk ar­bejds­kraft, hvil­ket har gjort, at jeg skrev kronikken, som er ved­hæf­tet,’ skri­ver han i mai­len.

Den hår­de og den blø­de linje

Jarl Cor­dua, po­li­tisk kom­men­ta­tor og ra­diovært på Ra­dio24­syv, me­ner, at Kri­sti­an Jensen be­vidst går ef­ter In­ger Støj­berg, for­di han fryg­ter, hun kan bli­ve en ud­for­drer til for­mand­spo­sten på et se­ne­re tids­punkt.

Cor­dua me­ner, at Løk­ke må­ske kan ha­ve det fint nok med, at der er to ve­je i Ven­stres ud­læn­din­gepo­li­tik: In­ger Støj­bergs hår­de linje, der min­der om DFs, og Kri­sti­an Jen­sens blø­de­re linje, der må­ske kan til­træk­ke nog­le ra­di­ka­le væl­ge­re.

» Den uven­li­ge for­kla­ring er, at Kri­sti­an Jen­sens støt­ter sy­nes, det er fint, at han fø­rer sig frem på In­gers be­kost­ning. Og at Kri­sti­an Jensen mod­ar­bej­der In­ger Støj­berg, for­di han ser hen­de som en mu­lig kon­kur­rent. Tid­li­ge­re så han Sø­ren Pind som en op­lagt kon­kur­rent og gik ef­ter ham. Nu er han ble­vet min­dre far­lig, men til gen­gæld er In­ger Støj­berg ble­vet far­li­ge­re. Hun er jo og­så en helt so­lid Løk­ke- støt­te og fast­holdt det un­der for­mands­op­gø­ret i sin kreds i Ski­ve - midt i Kri­sti­an Jensen- land, « si­ger Jarl Cor­dua.

Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen me­ner, at Kri­sti­an Jensen fal­der i van­det med et plask, selv om den er vel­ment.

» Hans kro­nik rum­mer fuld­stæn­dig Ven­stres po­li­ti­ske oplæg fra i som­mer, men han fal­der i med et plask, når han lan­ger ud ef­ter de po­li­ti­ke­re, der har en an­den re­to­rik. Han bur­de se, at det vil kun­ne ska­be kon­flikt in­ter­nt i grup­pen, og det er det sid­ste, Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe har brug for, « si­ger Thomas Lar­sen.

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.