’’

BT - - NYHEDER - Jarl Cor­dua, Ra­dio24­syv

Tid­li­ge­re så han Sø­ren Pind som en op­lagt kon­kur­rent og gik ef­ter ham. Nu er han ble­vet min­dre far­lig, men til gen­gæld er In­ger Støj­berg ble­vet far­li­ge­re

Af mai­len frem­går og­så, at Kri­sti­an Jensen er ue­nig i den må­de, Ven­stres ud­læn­din­gepo­li­tik bli­ver frem­lagt for of­fent­lig­he­den. Hidtil har In­ger Støj­berg især mar­ke­ret sig ved at fo­ku­se­re på den del, der hand­ler om pro­ble­mer­ne ved ind­van­dring.

’ Når jeg for­styr­rer i vin­ter­fe­ri­en, så er det for­di, jeg har skre­vet en kro­nik til Søn­dags­a­vi­sen, som de vil brin­ge i uge 8. Jeg har fle­re gan­ge, og se­ne­st på fol­ke­tings­grup­pens valg­kamps­se­mi­nar på Ege­lund, nævnt, at jeg me­ner, at Ven­stre skal hu­ske at læg­ge vægt på den del af vo­res ud­læn­din­geud­spil,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.