SNIGLØBER LØK­KE ’ In­gen grund til at in­for­me­re om kro­nik’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Kri­sti­an Jensen, grup­pe­for­mand i Ven­stre, hvor­for har du ik­ke nævnt over for re­sten af le­del­sen, at du skri­ver en kro­nik om det po­si­ti­ve ved ind­van­dring?

» Der er vel in­gen grund til at in­for­me­re om, at man vil skri­ve en kro­nik, der gi­ver ud­tryk for Ven­stres po­li­tik. «

Kan Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer og grup­pe­for­mand da godt ha­ve så for­skel­li­ge syn på så stort et valg­te­ma som ud­læn­din­gepo­li­tik­ken?

» Jeg står fuld­stæn­dig bag det ud­spil, som grup­pen kom med i som­mer, og det gør In­ger Støj­berg og­så. «

Det, vi og­så kan læ­se af mai­len, er, at du me­ner, at Ven­stre skal læg­ge me­re vægt på, at je­res ud­læn­din­gepo­li­tik og­så hand­ler om et åbent Dan­mark. Me­ner du, at Støj­berg læg­ger for me­get vægt på det, der hand­ler om at luk­ke ned for ind­van­dre­re?

» Jeg sy­nes og­så, at In­ger Støj­berg får nævnt, at Dan­mark skal væ­re åbent for dem, der kan og vil. Jeg vil ger­ne for­tæl­le om mi­ne er­fa­rin­ger på bag­grund af de er­hvervs­be­søg, jeg har haft, og der­for skri­ver jeg den kro­nik med mi­ne ord. «

Men kan du for­stå, at folk har svært ved at se, hvor Ven­stre egent­lig står i ud­læn­din­ge­spørgs­må­let?

» Det har jeg fak­tisk svært ved at for­stå. Ven­stre står i den dob­belt­hed, der be­ty­der, at vi på den ene si­de vil åb­ne op for dem, der kan og vil, og omvendt luk­ke ned for dem, der ik­ke respek­te­rer dan­ske vær­di­er. Jeg er fuld­stæn­dig enig med In­ger om, at vi skal smi­de fle­re kri­mi­nel­le ud af lan­det og stram­me op for asyl­reg­ler­ne. Men det skal ske sam­ti­dig med, at vi by­der vel­ko­memn til dem, der ger­ne vil kom­me til Dan­mark og ar­bej­de. « tnk og kark-

Ef­ter for­mands­op­gø­ret 3. ju­ni 2014 be­slut­te­de Lars Løk­ke og Kri­sti­an Jensen at de­le mag­ten. Men i en mail slår Kri­sti­an Jensen fast, at der skal et an­det fo­kus ud i me­di­er­ne om par­tiets ud­læn­din­gepo­li­tik, hvil­ket er i strid med Løk­kes løjt­nant In­ger Støj­berg.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.