En ny iPad?

Ap­ples nye ur kan bli­ve en kæm­pe suc­ces, vur­de­rer eks­pert

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

GAD­GET

Et pro­dukt, der kan bli­ve li­ge så po­pu­lært som en iPad.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen af det læn­ge ven­te­de Ap­ple Watch, der blev præ­sen­te­ret i af­tes. Det elek­tro­ni­ske arm­båndsur by­der på nye ap­ps og mu­lig­he­der. Pri­sen va­ri­e­rer mel­lem 2.400 kro­ner for den bil­lig­ste ud­ga­ve til over 68.000 kro­ner for et ur i 18 ka­rat guld.

Og uret kan ik­ke ba­re vi­se ti­den. Du kan bru­ge det til at checke ind i luft­hav­nen med. Det kan væ­re din per­son­li­ge træ­nings­kam­me­rat. Det kan bru­ges til at be­ta­le med i bu­tik­ker­ne. Og al­le de an­dre ting, som vi ken­der fra en iPho­ne.

Men bli­ver Ap­ple Watch en suc­ces? Ja, vur­de­rer che­fre­dak­tør Tor­ben Vogn­sen fra tab­let­ma­ga­si­net In­put:

» Jeg glæ­der mig helt vildt til at te­ste Ap­ple Watch. Ap­ple har cir­ka fem mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer lig­gen­de klar til salg, og jeg er over­be­vist om, at de bli­ver ud­solgt på in­gen tid.

Hvis jeg skal sam­men­lig­ne Ap­ple Watch med et an­det pro­dukt, så vil jeg næv­ne den før­ste iPad. Al­le folk tænk­te wow, men hvad skal vi bru­ge en iPad til? Men iPad’en har væ­ret en stor suc­ces. Det tror jeg og­så, Ap­ple Watch bli­ver med ti­den, « si­ger Tor­ben Vogn­sen.

Al­tid ved hån­den

Tor­ben Vogn­sen tø­ver dog en smu­le i for­hold til, om Ap­ple Watch bli­ver en suc­ces i Dan­mark med det sam­me.

» Det må ti­den vi­se. Som den bli­ver lan­ce­ret, er den helt klar til at kom­me ud på det ame­ri­kan­ske mar­ked i dag. Men nog­le af de pro­gram­mer, som Ap­ple Watch bru­ger, er end­nu ik­ke kom­met ud i sam­me ud­stræk­ning her­hjem­me. Men det tror jeg, vi får at se in­den­for den nær­me­ste frem­tid. Det er jeg sik­ker på, « si­ger Tor­ben Vogn­sen.

Ap­ple har kæm­pe pla­ner med Ap­ple Watch og lan­ce­re­de det i af­tes dansk tid som det mest per­son­li­ge pro­dukt, de no­gen­sin­de har pro­du­ce­ret.

Spe­ci­elt det fak­tum, at du al­tid har den ved hån­den, kan gø­re li­vet me­get nem­me­re for dens bæ­re­re, da du der­med slip­per for at fum­le rundt med mo­bi­ler og tab­lets. I ste­det kan du nu ba­re nø­jes med at løf­te ar­men hen til scan­ne­re for at be­ta­le el­ler checke ind.

» Jeg tror, det vil hjæl­pe med al­le de små ting, der til­sam­men fyl­der i ens hver­dag. Og man ved ba­re, at når det hand­ler om Ap­ple, så spil­ler det ba­re. Det fun­ge­rer. Og det tror jeg vil kun­ne få en plads blandt de man­ge an­dre gad­gets, der fin­des, « si­ger Tor­ben Vogn­sen.

Dan­mark må ven­te

Iføl­ge che­fre­dak­tør på tab­let­ma­ga­si­net In­put Tor­ben Vogn­sen en­der Ap­ple Watch højst sand­syn­ligt som en suc­ces og vil bli­ve en kom­pe­tent per­son­lig hjæl­per i hver­da­gen. Men det smar­te ur kom­mer ik­ke til Dan­mark i før­ste om­gang.

» Øv for Dan­mark! Det er min før­ste tan­ke. Men det er desvær­re me­get for­ven­te­ligt, at uret ik­ke i før­ste om­gang bli­ver solgt her­hjem­me. Hel­dig­vis er vi blandt de næ­ste lan­de, som Ap­ple sæt­ter ure­ne til salg i, så jeg tror, Ap­ple vil an­non­ce­re da­to­en for salg i Dan­mark in­den­for en tre må­ne­ders tid.

Hvis man vil ha­ve fin­gre i det ny­e­ste skud fra Ap­ple, må man alt­så på net­tet el­ler ta­ge til ud­lan­det, da sal­get som sagt ik­ke fo­re­lø­big kom­mer til at fo­re­gå her­hjem­me. I ud­valg­te lan­de be­gyn­der for­sal­get af Ap­ple Watch 10. april, og uret kan kø­bes i bu­tik­ker­ne fra 24. april. Ap­ple Watch Sport ( bil­lig­ste ud­ga­ve): Det­te er den bil­li­ge og spor­ty ud­ga­ve. Der vil væ­re mu­lig­hed for at skif­te ud mel­lem far­ve­ri­ge arm­bånd til uret. Ma­te­ri­a­let er alu­mi­ni­um og kom­mer i far­ver­ne sil­ver el­ler spa­ce grey. PRIS Lil­le ud­ga­ve 38 mm: Stor ud­ga­ve 42 mm: 2.400,- kr 2.700,- kr. PRIS Lil­le ud­ga­ve 38 mm: Stor ud­ga­ve 42 mm:

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

Ap­ple- bos­sen Tim Cook in­tro­du­ce­re­de den nye sats­ning i San Fran­ci­sco i går. Dan­sker­ne må dog ven­te en rum tid, før ure­ne bli­ver sat til salg i bu­tik­ker­ne her­hjem­me. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.