Top­po­li­ti­ke­re i fa­rezo­nen

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne står til at ta­be man­da­ter ved næ­ste fol­ke­tings­valg, si­ger prog­no­se

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOL­KE­TINGS­VALG

De kan skri­ve jobs som sund­heds­mi­ni­ster, ju­stits­mi­ni­ster og fø­de­va­re­mi­ni­ster på cv ´ et, men må­ske skal S- pro­fi­ler som Mette Gjer­skov , Astrid Krag og Mor­ten Bødskov op­da­te­re cv ´ et til ’ for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem’ ef­ter næ­ste valg.

Det frem­går af en ny prog­no­se fra Al­tin­get. dk.

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at de fle­ste prog­no­ser og me­nings­må­lin­ger re­du­ce­rer So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med fi­re man­da­ter - fra 44 til 40 - ef­ter næ­ste valg.

Og en ny geografisk prog­no­se fra Al­tin­get. dk, fo­re­ta­get af valg­for­sker pro­fes­sor Sø­ren Ris­b­jerg Thomsen, vi­ser, at en skær­pet kon­kur­ren­ce i sær­ligt de sjæl­land­ske kred­se be­ty­der, at de før­nævn­te pro­fi­ler kan væ­re blandt dem, der træk­ker det kor­te strå.

I Sjæl­lands Stor­kreds fik re­ge­rings­par­ti­et ved sid­ste valg syv man­da­ter. Iføl­ge Sø­ren Ris­b­jerg Thomsen bli­ver det re­du­ce­ret til seks man­da­ter ved næ­ste valg. Sam­ti­dig er kon­kur­ren­cen i kred­sen ble­vet skær­pet af, at Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil og den fra­fald­ne SFer, Astrid Krag, er nye an­sig­ter i kred­sen.

Den tæl­ler i for­vej­en pro­mi­nen­te an­sig­ter som trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke , er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen og før­nævn­te Mette Gjer­skov. Iføl­ge prog­no­sen står Magnus He­u­ni­cke, Hen­rik Sass Lar­sen, Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil, Len­nart Dams­bo- Andersen og Ole Hæk­kerup til at lø­be med de før­ste fem man­da­ter, hvor­for Astrid Krag, Mette Gjer­skov og Ras­mus Horn Lang­hoff skal kæm­pe om det sid­ste man­dat.

Tes­faye skub­ber Bødskov

En an­den in­ter­es­sant kamp står iføl­ge prog­no­sen til at bli­ve i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds. Kred­sen står i øje­blik­ket til at få tre man­da­ter, og her ven­tes det, at Mo­gens Lyk­ke­toft og ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen lø­ber med de før­ste to. Det la­der en plads til­ba­ge, og den ser den tid­li- ge­re SFer Mat­ti­as Tes­faye ud til at snup­pe på be­kost­ning af tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov , der skal sæt­te sin lid til, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne går frem i me­nings­må­lin­ger­ne, hvis han skal hol­de fast i sit man­dat.

Dra­ma­et kom­mer dog ik­ke kun til at stå i det sjæl­land­ske. I Nord­jyl­land er sund­heds­ord­fø­rer Flem­m­ing Møller Mor­ten­sen på vip­pen, mens par­tiets kul­tur- og me­di­e­ord­fø­rer Troels Ravn , li­ge­le­des ri­si­ke­rer at skul­le fin­de et an­det job ef­ter val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.