Bo­lig­pri­ser ik­ke top­pet

BT - - NYHEDER - Lars Erik Sko­v­gaard

BO­LIG­MAR­KED

Bo­lig­mar­ke­det er igen i ho­p­la. Der er fle­re hand­ler, sti­gen­de pri­ser og en så­dan op­ti­mis­me, at man­ge nok be­gyn­der at tæn­ke til­ba­ge på de gla­de da­ge i 2005 og 2006, hvor lej­lig­he­der i Kø­ben­havn steg he­le 32 pro­cent det ene år og 19 pro­cent det næ­ste. For der­ef­ter at ind­le­de en brat ned­t­ur med mas­si­ve pris­fald.

Men pri­ser­ne på lej­lig­he­der i Kø­ben­havn er end­nu et godt styk­ke fra top­pen. De se­ne­ste kva­drat­me­ter­pri­ser på lej­lig­he­der hed­der så­le­des li­ge 34.578 kro­ner per kva­drat­me­ter i Kø­ben­havn by. Det er en del min­dre, end da de top­pe­de i slut­nin­gen af 2006, hvor pri­sen var 38.370 kro­ner per kva­drat­me­ter, el­ler tæt ved 11 pro­cent hø­je­re end nu.

Men si­den den­gang er bå­de pri­ser og løn­nin­ger og­så ste­get gan­ske be­ty­de­ligt, hvil­ket ret­fær­dig­vis bør tæl­les med. Si­den ef­ter­å­ret 2006 er for­bru­ger­pri­ser­ne her­hjem­me ek­sem­pel­vis ste­get med helt præ­cist 15,0 pro­cent. Løn­nin­ger­ne, som nor­malt sti­ger lidt me­re end pri­ser­ne, er ste­get med end­nu me­re og om­kring 20,4 pro­cent for an­sat­te i den pri­va­te sek­tor, vi­ser de sid­ste nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Det er med an­dre ord ble­vet øko­no­misk me­re over­kom­me­ligt at kø­be en bo­lig ale­ne som føl­ge af de sti­gen­de pri­ser og løn­nin­ger.

Hi­sto­risk lav ren­te

Men oven i det er ren­ten og­så ras­let ned. Til­ba­ge i 2006 var det mest al­min­de­li­ge lån med en på­ly­den­de ren­te på he­le fem pro­cent, hvis man øn­ske­de et fa­stren­telån. Ren­ten på F1- lån var op­pe på ty­pisk 2,5 pro­cent i 2006, men lig­ger nu på tæt ved 0,0 pro­cent. På F3- lån, hvor ren­ten er fast tre år ud i frem­ti­den, er ren­ten li­ge nu på søl­le 0,17 pro­cent.

» Pri­ser­ne på lej­lig­he­der er hver­ken i lø­ben­de el­ler fa­ste pri­ser hø­je­re, end de var i 2006, når der ses på he­le Kø­ben­havn, « ly­der det da og­så fra che­f­a­na­ly­ti­ker Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.