DIG­TE­RENS DEROU­TE

Med en voldsdom er Ya­hya Has­san gå­et fra at væ­re al­les dar­ling til en per­son, der de­ler van­de­ne

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

ER AN­TAL­LET AF LEJ­LIG­HE­DER I KØ­BEN­HAVN, DER SKAL SÆL­GES MED TAB, FAL­DET MED

KON­TRO­VERS

I går blev pro­vo- dig­te­ren Ya­hya Has­san dømt skyl­dig i vold ved by­ret­ten i Aar­hus. Iføl­ge an­kla­gen slog den 19- åri­ge dig­ter en an­den ung mand i ho­ve­d­et un­der et nat­ligt op­trin ved spi­se­ste­det Ali Ba­ba i det cen­tra­le Aar­hus i fe­bru­ar sid­ste år.

Dom­men er blot se­ne­ste ka­pi­tel i for­tæl­lin­gen om Ya­hya Has­san, hvis sta­tus har æn­dret sig kraft igt si­den gen­nem­brud­det i 2013. Den­gang var han el­sket af al­le. I dag stø­der han nog­le fra sig, ly­der en vur­de­ring.

» En­gang var han dig­te­ren, som al­le kun­ne li­de. Det var den stem­me, man hav­de suk­ket eft er. Han kun­ne skri­ve, var sym­pa­tisk og udad­vendt. I dag de­ler han van­de­ne. Nog­le vil me­ne, at det ik­ke er sjovt læn­ge­re, at han er for kri­ge­risk og for kon­fron­ta­to­risk at hø­re på, « ana­ly­se­rer PR- og bran­din­g­eks­per­ten Hen­rik By­a­ger.

Vold­sepi­so­den i Aar­hus, som Ya­hya Has­san straks an­ke­de til lands­ret­ten, fandt sted en fe­bru­ar- nat sid­ste år. Her blev han i sel­skab med si­ne livvag­ter fra PET an­ta­stet af en fl ok ag­gres­si­ve un­ge mænd.

’ Af­vær­ge- re­fl eks’

» Der var rig­tig dår­lig stem­ning, og der bli­ver råbt svin og hund, « for­kla­re­de dig­te­ren i ret­ten.

Mens hans to livvag­ter hav­de travlt med at hol­de grup­pen væk, blev Ya­hya Has­san iso­le­ret med off eret, der stod tru­en­de tæt på ham. Det end­te med en epi­so­de, hvor den an­den un­ge mand se­ne­re an­meld­te Ya­hya Has­san for at ha­ve slå­et ham to gan­ge i ho­ve­d­et. I ret­ten for­tal­te stjer­ne- dig­te­ren, at han ram­te mod­par­ten, men at der var ta­le om en slags af­vær­gere­fl eks. Ya­hya Has­san blev idømt en straf på fi re må­ne­ders be­tin­get fængsel.

I kølvan­det på ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn før­te Ya­hya Has­san en højpro­fi - le­ret de­bat på Fa­ce­book om yt­rings­fri­he­den, hvor en strøm af pro­vo­ka­tio­ner stjal over­skrift er­ne. Blandt an­det skrev han, at Pia Kjær­s­gaard ( DF) hav­de til­budt ham oral­sex. Der­u­d­over har han afb il­le­det so­cio­lo­gen Hen­rik Da­hl i nazi- uni­form.

Alt sam­men nog­le af de pro­vo­ka­tio­ner, der iføl­ge Hen­rik By­a­ger har rok­ket ved hans sta­tus som el­sket af al­le.

» Når folk bli­ver be­røm­te, kan vi godt li­de, at de skal plea­se os. Det gør han ik­ke, kan man vist ro­ligt si­ge, og det be­ty­der alt­så, at nog­le vil me­ne, at han er for langt ude, « for­kla­rer Hen­rik By­a­ger, der dog un­der­stre­ger, at Ya­hya Has­san fort­sat har en stor ska­re af til­hæn­ge­re.

Vre­de eft er dom­men

Po­li­ti­kens litteraturredaktør me­ner ik­ke, at volds­dom­men vil æn­dre no­get for den 19- åri­ge best­sel­ler- dig­ter.

» Vi ken­der hans bag­grund. Det er in­gen hem­me­lig­hed, hvor han kom­mer fra. Der bli­ver he­le ti­den fø­jet nye facet­ter til bil­le­det af ham. På den ene si­de har han få­et kul­tur­li­vets blå stem­pel. På den an­den si­de er han en fol­ke­lig fi gur, som man­ge føl­ger og lyt­ter til. Men over­ord­net så æn­drer den­ne dom ik­ke på bil­le­det af ham. Han er sta­dig en ung mand, der ik­ke vil fi nde sig i no­get, og som he­le ti­den har man­ge gry­der i kog, « si­ger Jes Ste­in Pe­der­sen.

Ber­ling­s­kes lit­te­ra­tur­re- dak­tør er enig, men op­for­drer dig­ter- stjer­nen til at bru­ge kræft er­ne på sin næ­ste digtsam­ling.

» Jeg tror, det vil­le væ­re en god idé, hvis han holdt lidt lav pro­fi l. Der er så man­ge hi­sto­ri­er om ham, blandt an­det det med at svi­ne folk til på Fa­ce­book, der fj er­ner fo­kus fra ham som dig­ter, « si­ger Sø­ren Kas­se­be­er fra Ber­ling­s­ke.

Selv var Ya­hya Has­san vred, da han kort kom­men­te­re­de dom­men eft er doms­af­si­gel­sen.

» Det er en tø­se­mands­dom. Hvis jeg har be­gå­et vold, skal jeg da ind og brum­me, el­lers skal jeg fi ndes uskyl­dig, « lød det fra Ya­hya Has­san med hen­vis­ning til, at hans dom var be­tin­get.

By­ret­ten i Aar­hus idøm­te Ya­hya Has­san en straf på fi­re må­ne­ders be­tin­get fængsel

for vold. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.