Ra­zzia skal fan­ge se­le- og mo­bil­syn­de­re

BT - - NYHEDER -

Det er et bud­skab, der er ble­vet gen­ta­get i en uen­de­lig­hed, men det er åben­bart sta­dig­væk ik­ke trængt igen­nem hos al­le lan­dets bi­li­ster: Det er en rig­tig dår­lig idé at kø­re uden se­le el­ler at ta­le i mo­bil­te­le­fon, mens man kø­rer bil. Bi­li­ster, der gør sig skyl­di­ge i de to lo­vover­træ­del­ser, vil i den­ne uge op­le­ve en øget op­mærk­som­hed fra lovens lan­ge arm, der med en lands­dæk­ken­de kon­trol ret­ter pro­jek­tø­ren mod den grup­pe af syn­de­re.

For­stær­ket ind­sats

» Vi ser desvær­re lø­ben­de, at der er bi­li­ster og pas­sa­ge­rer, der bli­ver dræbt el­ler kom­mer al­vor­ligt til ska­de i tra­fi kken, for­di de ik­ke bru­ger sik­ker­heds­se­len. Der­for sæt- ter vi i lig­hed med tid­li­ge­re år ind med en for­stær­ket ind­sats over for mang­len­de se­le­brug i den kom­men­de uge. I kon­trol­len vil vi og­så ha­ve fo­kus på per­so­ner, der ta­ler i hånd­holdt mo­bil­te­le­fon, da de ud­gør en fa­re for færds­els­sik­ker­he­den, « si­ger Frank Mat­hie­sen, chef for Rigs­po­li­tiets na­tio­na­le færds­els­cen­ter.

Kon­trol­len vil fi nde sted fra 9. marts til 15. marts. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.