Ben­zin­kon­ge sæl­ger sit livs­værk

BT - - NYHEDER -

I2013 blev Ya­hya Has­san over­fal­det på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. En tid­li­ge­re ter­r­or­dømt mand over­faldt dig­te­ren, der fi k fl ere knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet. Eft er en trus­sels­vur­de­ring sat­te PET livvag­ter til at

føl­ge ham døg­net rundt. Louise Øster­gaard, tid­li­ge­re læ­rer og kon­takt­per­son for Ya­hya Has­san, ud­gav i 2014 bo­gen ‘ Ord’. Ro­ma­nen hand­ler om en læ­re­rin­de, der får et for­hold til en dansk- palæsti­nen­sisk elev. Hi­sto­ri­en min­der me­get om for­hol­det mel­lem Louise Øster­gaard og Ya­hya Has­san, der hav­de et for­hold, mens

han gik på en spe­ci­alsko­le i Nord­jyl­land.

Ikølvan­det på ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn af­prø­ve­de Ya­hya Has­san yt­rings­fri­he­dens græn­ser på Fa­ce­book. Blandt an­det blev so­cio­log Hen­rik Da­hl kaldt for et ‘ høj­re­o­ri­en­te­ret svin’ og for­fat­te­ren Kri­sti­an Dit­lev Jensen fi k be­sked på at ‘ tør­re sig i rø­ven i ste­det for at gå rundt

og lug­te af lort’. Ya­hya Has­san lag­de i fe­bru­ar 2015 et bil­le­de af sig selv i sel­skab med Pia Kjær­s­gaard ( DF) på Fa­ce­book med or­de­ne: ’ Den­gang Pia Kjær­s­gaard til­bød mig et blowjob. Jeg tog imod til­bud­det, men jeg off ent­lig­gjor­de al­drig det­te bil­le­de i frygt for, at folk skul­le tro, der var me­re end sex imel­lem os.’ Ret­ten i Aar­hus idøm­te man­dag Ya­hya Has­san en be­tin­get dom på fi re må­ne­der eft er en vold­sepi­so­de i nat­te­li­vet. Den 19- åri­ge dig­ter an­ke­de straks dom­men til lands­ret­ten.

Eft er 55 år i ben­zin­bran­chen tak­ker Vej­les ukro­ne­de ben­zin­kon­ge Olaf Haa­hr af og sæl­ger sit livs­værk. Det skri­ver Vej­le Amts Fol­ke­blad. Iføl­ge avi­sen har han solgt si­ne 43 tank­sta­tio­ner, der lig­ger stra­te­gisk for­delt nær ind­købs­cen­tre lan­det over, til det ty­ske sel­skab Ma­ba­naft . Over­ta­gel­sen fi nder iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra det ty­ske sel­skab sted i lø­bet af 2. kvar­tal 2015. Of­fi ci­elt er det dat­ter­sel­ska­bet OIL! Tank­stel­len, der over­ta­ger Haa­hr Ben­zin. Over­ta­gel­ses­pri­sen er ik­ke op­lyst. Haa­hr Ben­zin fort­sæt­ter un­der sit nu­væ­ren­de mær­ke med ba­se i Vej­le, og den ty­ske kø­ber over­ta­ger he­le me­d­ar­bej­der­sta­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.