Lang vej end­nu: Der er først li­ge­løn om 111 år

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FREM­SKRIV­NING

Li­ge­løns­lo­ven blev ved­ta­get i 1976, men mæn­de­nes løn­po­se er sta­dig tun­ge­re end kvin­der­nes.

Det vil den væ­re de næ­ste 111 år, vi­ser en frem­skriv­ning, som Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd har la­vet, og det kan ik­ke væ­re ri- me­ligt, me­ner man hos Djøf.

» For Djøf er det et ufravi­ge­ligt krav, at kvin­der og mænd får li­ge løn for sam­me ar­bej­de, og det er uac­cep­ta­belt, at li­ge­løn­nen har så lan­ge ud­sig­ter, « si­ger Edith Jakob­sen, ar­bejds­livspo­li­tisk chef i Djøf.

Klods om be­net

Djøf, som re­præ­sen­te­rer me­re end 80.000 med­lem­mer, fo­re­tog i 2013 en li­ge­løns­a­na­ly­se af si­ne med­lem­mer med en lang vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Den vi­ser, at mæn­de­ne i gen­nem­snit tje­ner 65.539 kro­ner om må­ne­den, mens kvin­der­ne må stil­le sig til­fred­se med en må­nedsløn på 52.677 kro­ner.

Edith Jakob­sen me­ner, at kvin­der­nes fra­vær i for­bin­del­se med bar­selsor­lov, kan væ­re en klods om be­net, når der skal for­hand­les løn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.