Så­dan når du d

MO­TI­VA­TION: Vær kon­kret, når du går i gang med for­år­s­træ­nin­gen. Læg dig på at ta­be fem ki­lo in­den 1 el­ler at kun­ne lø­be ti ki­lom En helt kon­kret mål­sæt­ning dig med at hol­de fo­kus og n vi­ser forsk­nin­gen

BT - - SUNDER - Dort­he Brø­ker Kristensen

SMART- ME­TO­DEN

Tan­ken om at snø­re lø­be­sko­e­ne, spi­se min­dre slik el­ler at ta­be et par ki­lo strej­fer de fle­ste med jæv­ne mel­lem­rum. Pro­ble­met er ba­re, at tan­ker­ne iføl­ge Cas­per Jes­per­sen, der er per­son­lig træ­ner og ejer af Per­for­man­ce Gym i Aar­hus, er alt for uhånd­gri­be­li­ge og ukon­kre­te. Det be­ty­der, at ri­si­ko­en for at fal­de i er stor, når du ik­ke har kon­kre­te mål at læ­ne dig op ad.

» Ad­skil­li­ge stu­di­er vi­ser, at kon­kre­te mål­sæt­nin­ger vir­ker bå­de mo­ti­ve­ren­de og ret­nings­gi­ven­de. De vir­ker som et spark bagi. At sæt­te sig et mål gør, at du per­for­mer bed­re. Det er sær­de­les mo­ti­ve­ren­de at ha­ve no­get at stræ­be ef­ter, « si­ger Thomas Da­ni­el­sen, der er cand. sci­ent. i idræt med spe­ci­a­le i sport­spsy­ko­lo­gi. Han står bag fir­ma­et Ment­ho, hvor han blandt ar­bej­der med mo­ti­va­tion og træ­ning af to­pat­le­ter.

Er du på ret­te vej

Det hand­ler om at til­ret­te­læg­ge din træ­ning og livs­stils­æn­dring, så du net­op ar­bej­der kon­kret og må­l­ret­tet. En god hjælp til det er me­to­den SMART, som står for: Spe­ci­fikt, Må­l­bart, At­trak­tivt, Re­a­li­stisk og Tids­be­stemt.

» Bå­de i for­hold til træ­ning og vægt­tab er det rig­tig godt. Det er svært at nå et mål, hvis du ik­ke har de­fi­ne­ret, hvad det er helt spe­ci­fikt. At si­ge at du vil væ­re stær­ke­re el­ler sun­de­re, er ik­ke må­l­bart, og så bli­ver det svært at vur­de­re, om du er på ret­te vej. Det er langt­fra al­le, der får et ki­ck af at træ­ne, og folk er til­bø­je­li­ge til at stop­pe igen, hvis de ik­ke ser re­sul­ta­ter, og der­for er må­l­bar­he­den så vig­tig, for den kan vi­se, at du, selv­om du ik­ke er i mål, så rent fak­tisk er på ret­te vej, « for­kla­rer Cas­per Jes­per­sen.

Alt fra cen­ti­me­ter til ki­lo, an­tal ma­vebøj­nin­ger, an­tal ki­lo­me­ter, du kan lø­be, og hvor me­get du kan løf­te, skal alt­så må­les og ve­jes og skri­ves ned, hvis du skal ha­ve de op­ti­ma­le for­ud­sæt­nin­ger for at lyk­kes med pro­jek­tet.

En god plan

» Det er vig­tigt med bå­de lang- og kort­sig­te­de mål­sæt­nin­ger. Har du kun lø­bet ru­ter på tre ki­lo­me­ter he­le dit liv, kan et ma­ra­ton­løb vir­ke helt uover­sku­e­ligt. Det kræ­ver en god plan. Du skal se på det, som skul­le du plan­læg­ge en lang rej­se til Ita­li­en. Hvil­ke for­hin­drin­ger kan du lø­be ind i, og hvor kan det gå galt? Alt det-

TIRS­DAG 10. MARTS 2015 te er du nødt til at tæn­ke igen­nem. Li­ge­som du skal fin­de ud af, hvad der mo­ti­ve­rer net­op dig. Det er man­ge år si­den, man op­da­ge­de, at cy­kel­ryt­te­re kø­rer hur­ti­ge­re, når der kø­rer en bil for­an, som ’ træk­ker’. Kan det ek­sem­pel­vis hjæl­pe at al­li­e­re sig med en co­ach, træ­ner el­ler god ven, « spør­ger Thomas Da­ni­el­sen.

» Det er ik­ke mel­lem jul og nytår, du bli­ver tyk, men mel­lem nytår og jul. På sam­me må­de er det ik­ke i ja­nu­ar, du kom­mer i form, men over et langt, sejt træk. Det kan væ­re uover­sku­e­ligt at se et halvt el­ler et helt år frem, men kla­rer du di­ne del­mål, får du nog­le vig­ti­ge suc­ces­op­le­vel­ser lø­ben­de, « for­kla­rer Cas­per Jes­per­sen.

Og­så Lars Ole­sen, der er cand. sci­ent. i idræt og sund­hed og vi­ce­for­stan­der på Vej­le Idræts­højsko­le, vur­de­rer, at SMART er et godt red­skab, som han og­så selv bru­ger til at

Al­li­er dig med en, som kan støt­te dig i at nå dit mål. Det kan væ­re en per­son­lig træ­ner el­ler en ven, som du for­tæl­ler om di­ne pla­ner. Det gør det nem­me­re at hol­de fast i mål­sæt­nin­gen. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.