Di­ne sun­de mål GU­I­DE: Fast­hold mo­ti­va­tio­nen med SMART Spe­ci­fikt

Fast 1. ju­ni me­ter. hjæl­per nå i mål,

BT - - SUNDER -

TIRS­DAG 10. MARTS 2015 ar­bej­de struk­tu­re­ret med mål i sin egen træ­ning.

» Jeg har og­så da­ge, hvor so­fa­en træk­ker, og uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer det, vil der kom­me da­ge, hvor det ik­ke er nemt, og her er det godt med no­get kon­kret til at min­de dig selv om, hvad du skal. Jeg sør­ger for at op­stil­le be­gi­ven­he­der, der kan hol­de mig til il­den. For ek­sem­pel test, el­ler at jeg til­mel­der mig nog­le kon­kur­ren­cer, « for­tæl­ler Lars Ole­sen.

Ik­ke no­get mira­kel­mid­del

Hans er­fa­ring er, at må­lin­ger un­der­vejs, der vi­ser, at det går fremad, er stærkt mo­ti­ve­ren­de i for­hold til ik­ke at gi­ve op. Han un­der­stre­ger dog, at SMART, selv­om det næ­sten kan ly­de så­dan, ik­ke er no­get qui­ck fix el­ler mira­kel­mid­del.

» Det er sta­dig hårdt ar­bej­de, og det er alt­af­gø­ren­de, at den fø­lel­ses­mæs­si­ge si­de af sa­gen er helt på plads. At du har spurgt dig selv hvor­for og er helt sik­ker på, at det ik­ke er en fiks idé, men at du vit­ter­ligt ger­ne vil en for­an­dring, « si­ger han.

Og net­op spørgs­må­let ’ hvor­for’ er iføl­ge Thomas Da­ni­el­sen ek­stremt vig­tigt.

Han gi­ver et ek­sem­pel med en mand i USA, der hav­de for­søgt at ta­be sig uden held fle­re gan­ge. På et tids­punkt fik hans dat­ter brug for hans ene ny­re, og han tab­te 50 ki­lo på ot­te må­ne­der.

Et ek­stremt ek­sem­pel, som dog kan bru­ges til at for­stå vig­tig­he­den af at fin­de sit hvor­for, der er det, du skal ha­ve fo­kus på, og som hol­der dig op­pe, når det bli­ver svært. Al­li­er dig med en, som kan støt­te dig i at nå dit mål. Det kan væ­re en per­son­lig træ­ner el­ler en ven, som du del­ag­tig­gør i di­ne pla­ner. Det er of­te nem­me­re at hol­de fast, når du har en, som du fø­ler, du har for­plig­tet dig over­for. Spis som en vok­sen, hvis du vil ta­be dig. Det er ik­ke bør­ne­fød­sels­dag hver dag, og det dur der­for ik­ke med ka­ge, slik, so­da­vand og pøl­ser hver dag. Væn dig til at spi­se rig­tig mad, som er la­vet fra bun­den. Kil­de: Cas­per Jes­per­sen Må­let skal væ­re spe­ci­fikt. Hvad vil du op­nå, og hvor læn­ge skal det ta­ge? Det er du nødt til at gø­re dig klart, in­den du går i gang. Det be­ty­der for ek­sem­pel, at det ik­ke er nok at si­ge, at du ger­ne vil ta­be dig. Er det 10, 15 el­ler 20 ki­lo? Vil du kun­ne lø­be fem ki­lo­me­ter el­ler løf­te 30 ki­lo? Og det­te er igen af­gø­ren­de for tids­ho­ri­son­ten, om du skal for­be­re­de dig på, at det kom­mer til at ta­ge tre, seks el­ler 12 må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.