Tids­ho­ri­sont

BT - - SUNDER -

Hvor lang tid skal der bru­ges på for­an­drin­gen? Det er vig­tigt at få en tids­ho­ri­sont på, så det he­le hæn­ger sam­men. Har du for ek­sem­pel ik­ke så god tid til kost og træ­ning, vil det ta­ge læn­ge­re tid at op­nå sit re­sul­tat. Det er vig­tigt, at du fin­der ud af, hvad der er re­a­li­stisk at op­nå på hvor lang tid. Hvis du vil ta­be fem ki­lo, er det en god idé at fin­de ud af hvor­dan og over hvor lang tid. En gang imel­lem læ­ser man om folk, der har op­nå­et sto­re re­sul- ta­ter på kort tid og må­ske tabt 40 ki­lo på ti uger. Husk på at det i bed­ste fald er re­a­li­stisk for en ud af ti og alt­så ik­ke det, du skal stræ­be ef­ter. Så­dan­ne vægt­tab op­nås of­te på grund af en me­get re­strik­tiv diæt, som de fær­re­ste vil kun­ne over­hol­de i læng­den. Ta­ber du dig et halvt til et helt ki­lo om ugen, er det re­a­li­stisk i for­hold til at kun­ne fast­hol­de vægt­ta­bet på den lan­ge ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.