’ Man vin­der ik­ke på pea­ce Klaus Riskær kom­mer med en opsang til Uf­fe El­bæk

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ da­to. dk Klaus Riskær

PO­LI­TIK

Ue­nig­he­den mel­lem Klaus Riskær Pe­der­sen og Uf­fe El­bæk stik­ker til­sy­ne­la­den­de dy­be­re end først an­ta­get.

De to ser ik­ke kun for­skel­ligt på, om man som kendt au­to­ma­tisk er diskva­li­fi­ce­ret til at stil­le op for Al­ter­na­ti­vet. Det me­ner Uf­fe El­bæk, og det var med den be­grun­del­se, han i sid­ste uge af­vi­ste at god­ken­de, at Riskær kan stil­le op.

Men de ser og­så for­skel­ligt på de­le af Al­ter­na­ti­vets po­li­tik, som Riskær me­ner lug­ter lidt for me­get af ’ pea­ce and love’, og som ef­ter hans me­ning der­for på vis­se om­rå­der mang­ler en ty­de­lig for­bin­del- se til vir­ke­lig­he­den.

» Jeg vil ger­ne gi­ve par­ti­pro­gram­met et lil­le twist af bu­si­ness. Som pro­gram­met ser ud nu, bli­ver det svært. Man skal ik­ke ba­re ha­ve et al­ter­na­tiv. Det skal væ­re tro­vær­digt, og man skal kun­ne for­tæl­le, hvor­dan man når frem til må­let. Pro­gram­met har nog­le go­de for­håb­nin­ger, men er ik­ke præ­cist nok, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

Hvis han bli­ver op­stil­let i Fol­ke­tin­get, vil han ar­bej­de for at Al­ter­na­ti­vet kom­mer med et bud på et helt nyt skat­te­sy­stem. Han me­ner ik­ke, det er nok at skri­ve, at det gam­le sy­stem skal skrot­tes, når man ik­ke kan for­kla­re, hvor­dan man op­byg­ger et nyt. Riskær me­ner selv, at han med sin bag­grund som fi­nans­mand har en er­fa­ring og ind­sigt, der kan kom­me det ny par­ti til go­de. » Det er det sam­me med for­sla­get om bor­ger­løn. Jeg me­ner ik­ke, det er no­gen god idé. Da er det alt­så gå­et lidt for hur­tigt. Hvis man gi­ver al­le 5- 10.000 kr. om må­ne­den for ik­ke at la­ve no­get, ved vi godt, hvor­dan det en­der.

» Jeg sy­nes, at væl­ger­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at ta­ge stil­ling til den kri­tik, der er rejst imod mig. Om jeg er be­la­stet af den. Jeg må li­ge ret­te en ting: Uf­fe sag­de ik­ke, at det var en dår­lig idé at stil­le op. Det kan jeg sag­tens. Han vil ba­re ik­ke an­be­fa­le det. Men Al­ter­na­ti­vet har et net­værks­de­mo­kra­ti, og han har ik­ke no­gen ind­fly­del­se på, om jeg kan stil­le op. Jeg fø­ler ba­re, at hans ar­gu­men­ter om, at jeg er kendt og at jeg kom­mer for sent, ik­ke er go­de nok. Han kan si­ge, at jeg er dum, el­ler at han ik­ke tror på mi­ne po­li­ti­ske ide­er. Men ik­ke at jeg er for kendt. I min ver­den er det en ommer, « si­ger Riskær.

Ur­e­ger­lig ven­stre­fløj

Hvad me­ner du om, at Uf­fe El­bæk har stemt sam­men med En­heds­li­sten ved 90 pct. af af­stem­nin­ger­ne i Fol­ke­tin­get?

» Det kan bli­ve et pro­blem, hvis man ef­ter­la­der det ind­tryk ude i be­folk­nin­gen, at Al­ter­na­ti­vet er en del af en ur­e­ger­lig ven­stre­fløj. Man kan ik­ke vin­de valg på pea­ce and love og sun­de fø­de­va­rer. Pro­gram­met kræ­ver en op­stram­ning, « si­ger han.

Man har ta­get ele­men­ter fra En­heds­li­sten, De Ra­di­ka­le og fra Li­be­ral Al­li­an­ce, og det er ik­ke ty­de­ligt nok, hvor man vil hen.

» Det po­li­ti­ske grund­lag, man har nu, er en fejl­kor­ri­ge­ret ver­sion af Li­be­ral Al­li­an­ce. Men Li­be­ral Al­li­an­ce er fyldt med fejl. Man­ge un­ge stem­mer på dem, men de har hver­ken no­get po­li­tisk pro­jekt el­ler no­gen po­li­tisk vi­sion, « si­ger Riskær.

Han me­ner selv, at han har go­de mu­lig­he­der for at snup­pe et man­dat, hvis Al­ter­na­ti­vet vil op­stil­le ham i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds. Det skyl­des ik­ke mindst, at par­ti­et har si­de­ord­net op­stil­ling.

» Så kan folk gi­ve mig et per­son­ligt kryds, og hvis jeg får 4- 5.000 per­son­li­ge stem­mer, bur­de jeg ha­ve en god chan­ce, « si­ger Riskær.

Det er en ommer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.