Sol­dre­vet fly er på vej jor­den rundt

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: AFP

EVEN­TY­RE­RE

Et for­søg på at få et sol­dre­vet fly jor­den rundt be­gynd­te man­dag i Abu Dha­bi, da det blot 2,3 ton tun­ge So­lar Im­pul­se 2 let­te­de med kurs mod Oman.

Fly­et, der med 72 me­ter har stør­re vin­ge­fang end en jum­bo­jet, er iføl­ge BBC for­sy­net med 17.000 sol­cel­ler, der pro­du­ce­rer strøm til lit­hi­um­bat­te­ri­er og fly­ets fi­re pro- pel­mo­to­rer, der skal brin­ge det rundt om jor­den som det før­ste af sin slags.

Det skal ef­ter pla­nen ske på en ru­te, der ef­ter Oman hed­der In­di­en, Ki­na, Stil­le­ha­vet, Hawaii, New York, At­lan­ter­ha­vet, Sy­d­eu­ro­pa el­ler Nord­afri­ka og vi­de­re igen til Abu Dha­bi.

De to schweizi­ske pi­lo­ter Ber­trand Pic­card og An­dré Bors­ch­berg skal der­for til­brin­ge rig­tig me­get tid i det blot 3,8 ku­bik­me­ter sto­re co­ck­pit.

Ale­ne for at kom­me over de to ver­den­so­ce­a­ner skal de bru­ge om­kring fem da­ge og fem næt­ter og un­der tu­ren kun sove i 20 mi­nut­ters ’ po­wer­nap’ ad gan­gen.

In­gen foru­re­ning

Over land får de dog mu­lig­hed for at gå ned og stræk­ke be­ne­ne og få no­get søvn, når fly­et skal til­ses. De med­brin­ger selv en mo­bil han­gar, som fly­et kan par­ke­res i.

So­lar Im­pul­se 2 kan lang fra kon­kur­re­re med tra­di­tio­nel­le fly, når det gæl­der fart. Der er så­le­des af­sat 12 ti­mer til den før­ste tur på 400 ki­lo­me­ter til Oman. Til gen­gæld er der in­gen foru­re­nen­de udstødning.

Den ene af pi­lo­ter­ne, Ber­trand Pic­card:

» I 16 år har jeg drømt om at fly­ve jor­den rundt uden at an­ven­de brænd­stof og kun på so­lens kraft. Jeg glæ­der mig til at sid­de i co­ck­pit­tet. «

Skul­le det gå galt over et af oce­a­ner­ne, har de over­le­vel­ses­ud­styr med, der kan hol­de dem fly­den­de, ind­til der kom­mer et skib og fi­sker dem op.

Pi­lo­ter­ne Ber­trand Pic­card og An­dré Bors­ch­berg hyg­ge­de sig før tu­ren .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.