Gs­sel­ska­ber kas­sen Skift for­sik­ring og spar pen­ge

BT - - NYHEDER - Pe­ter Schwarz- Nielsen psch@ bt. dk

TIRS­DAG 10. MARTS 2015

FOR­SIK­RING

For­sik­rings­sel­ska­ber­ne har for let spil, hvis for­bru­ger­ne ik­ke re­a­ge­rer ved en­ten at skif­te sel­skab el­ler true med at gø­re det, me­ner kon­kur­ren­ce­eks­pert.

De dan­ske for­bru­ge­re er, i for­hold til an­dre om­rå­der, of­te for lang­som­me til at skif­te for­sik­rings­sel­skab, selv­om der kan væ­re mas­ser af pen­ge at spa­re. Folk op­fat­ter det som dyrt og be­svær­ligt at skif­te, for­kla­rer kon­kur­ren­ce­eks­pert og pro­fes­sor ved CBS Pe­ter Møl­l­gaard:

» Det kan godt væ­re kom­pli­ce­ret at sam­men­lig­ne de for­skel­li­ge for­sik­rings­po­li­cer, for­di man skal ned at læ­se det med småt for at for­stå, hvad det præ­cis er, man kø­ber, « si­ger han.

Øn­sker me­re kon­kur­ren­ce

Fle­re po­li­ti­ske par­ti­er øn­sker øget kon­kur­ren­ce på for­sik­rings­om­rå­det, ef­ter at Ber­ling­s­ke har be­skre­vet, at fle­re af for­sik­rings­sel­ska­ber­ne ud­be­ta­ler stør­re ud­byt­te til ak­tio­næ­rer­ne i ste­det for at gi­ve la­ve­re for­sik­rings­præ­mi­er.

Det bak­ker For­bru­ger­rå­det Tænk op om.

» Vi har og­så ef­ter­lyst stør­re kon­kur­ren­ce i en del år. For det er kom­forta­belt for for­sik­rings­sel­ska­ber­ne at be­va­re de mar­keds­an­de­le, de har, « si­ger Mads Møl­gaard Braü­ner.

Be­ta­ler sig at true

Pe­ter Møl­gaard an­be­fa­ler hjem­mesi­den for­sik­rings­gu­i­den. dk, der er ud­vik­let af bran­che­for­e­nin­gen for ska­des­for­sik­rings­sel­ska­ber­ne, For­sik­ring & Pen­sion, i sam­ar­bej­de med For­bru­ger­rå­det Tænk.

Her kan man sam­men­lig­ne pri­ser på tværs af sel­ska­ber og for­sik­rings­ty­per.

» Man kan tje­ne en mas­se, bå­de ved at skif­te sel­skab el­ler ved true med at gø­re det. Rin­ger du dit sel­skab op og si­ger, at du har få­et et godt til­bud af nog­le an­dre, som du vil hø­re, om de kan mat­che, kan du of­te spa­re pen­ge. Det kan godt væ­re op til 30- 50 pro­cent af det be­løb, du ind­be­ta­ler år­ligt, « si­ger Pe­ter Møl­gaard.

For­sik­ring og Pen­sions un­der­di­rek­tør Hans Rey­mann Carl­sen for­kla­re­de man­dag til Ber­ling­s­ke, at or­ga­ni­sa­tio­nen an­ser kon­kur­ren­cen på om­rå­det som god og ef­fek­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.