Fi­re an­holdt i for­bin­del­se med Pa­ris- ter­r­orend

BT - - NYHEDER -

Mat­hil­de Graversen og Jas­mi­na Bli­chert,

Po­li­ti­et i Frank­rig har an­holdt fi­re per­so­ner, som mistæn­kes for at ha­ve for­bin­del­se til den nu af­dø­de Ame­dy Couli­ba­ly, der dræb­te fi­re per­so­ner i et jø­disk su­per­mar­ked un­der ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar. Det skri­ver Fran­ce24. Iføl­ge of­fi­ci­el­le, ano­ny­me kil­der, er der ta­le om tre mænd og en kvin­de, som er ble­vet an­holdt man­dag.

Ra­dio­sta­tio­nen Eu­ro­pe 1 rap­por­te­rer, at den an­hold­te kvin­de er kæ­re­ste med en af mæn­de­ne, og at hun har ar­bej­det for po­li­ti­et. Det for­ly­der, at hun kon­ver­te­re­de til is­lam for to år si­den.

Hun mistæn­kes for at ha­ve hjul­pet sin kæ­re­ste, der blev fængs­let sidst i ja­nu­ar for han­del med vå­ben og narko­ti­ka. Kæ­re­sten hav­de an­gi­ve­ligt et tæt for­hold til Ame­dy Couli­ba­ly og så ham kort in­den ter­r­or­an­gre­be­ne.

Kvin­den er mistænkt for at ha­ve væ­ret in­de at se på sin kæ­re­stes sags­map­pe hos po­li­ti­et, og des­u­den kan hun ha­ve gi­vet kæ­re­sten ad­gang til den ka­ser­ne, hun har væ­ret an­sat på li­ge uden for Pa­ris.

Kvin­den blev sus­pen­de­ret fra sit ar­bej­de i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar.

Ter­r­o­ri­sten Ame­dy Cou- li­ba­ly skød og dræb­te en kvin­de­lig po­li­ti­be­tjent i Mon­trou­ge 8. ja­nu­ar, og 9. ja­nu­ar blev han selv dræbt af fransk po­li­ti og ind­sats­styr­ker ef­ter et gid­sel­dra­ma i et jø­disk su­per­mar­ked i Pa­ris.

Sam­me dag skød og dræb­te po­li­ti­et brød­re­ne Chérif og Said Kou­a­chi, der 7. ja­nu­ar slog 12 per­so­ner ihjel i for­bin­del­se med at­ten­ta­tet mod sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do, og som og­så 9. ja­nu­ar tog et gid­sel.

Ter­r­o­ri­sten Ame­dy Couli­ba­ly nå­e­de at dræ­be uskyl­di­ge, før han selv blev dræbt. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.