Kul­tur FOR SMAR­TE TIL

De kend­te ke­de­de sig bravt un­der jung­le­op­hold i TV3s nye un­der­hold­nings­pro­gram

BT - - KULTUR - Louise Brodt­ha­gen Jensen lje@ bt. dk

RE­A­LI­TY

Dra­ma, skø­re fy­si­ske ud­for­drin­ger om­gi­vet af slan­ger, ka­ker­lak­ker og rot­ter, til­sat en­kel­te anek­do­ter fra kend­te dan­ske­res kulør­te liv. Det er groft sagt ind­hol­det i TV3s nye un­der­hold­nings­pro­gram ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’, og som se­er er man egent­lig godt un­der­holdt, me­ner BTs an­mel­der Ni­els Lind. Pro­gram­met hav­de pre­mi­e­re i af­tes.

An­der­le­des ke­de­ligt og ud­ra­ma­tisk var op­hol­det for del­ta­ger­ne, og fle­re af dem un­drer sig over, at der ik­ke var me­re for dem at la­ve un­der­vejs i de ti da­ge, det tog at op­ta­ge pro­gram­met.

Af­ko­der bag­mæn­de­ne

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger blev del­ta­ger­ne un­der­vejs op­for­dret til at sæt­te sig rundt om bå­let og ind­le­de sam­ta­ler, men de dan­ske ken­dis­ser er for smar­te og go­de til at af­ko­de re­a­li­ty- bag­mæn­de­ne, me­ner fle­re eks­per­ter.

» Lad mig si­ge, at det, jeg blev mest pres­set af, ik­ke var kon­kur­ren­cer­ne, men kedsom­he­den, « si­ger ko­mi­ke­ren Tor­ben Chris, der dog ger­ne vil un­der­stre­ge, at han hav­de en god op­le­vel­se i jung­len.

Han op­for­dre­de selv pro­duk­tions­hol­det til at få ar­ran­ge­ret nog­le le­ge for at hol­de del­ta­ger­ne be­skæf­ti­get.

For imel­lem kon­kur­ren­cer­ne, som of­te kun gjaldt en­kel­te af del­ta­ger­ne, så var der ik­ke me­get an­det at la­ve for de kend­te. Først den sid­ste dag blev der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ar­ran­ge­ret en slags skat­tej­agt for fi­na­li­ster­ne.

Sti­ne Kron­borg gen­ken­der bil­le­det af en ke­de­lig tv- pro­duk­tion. Hun bor i øje­blik­ket i Au­stra­li­en, hvor pro­gram­met net­op har haft pre­mi­e­re, og der­for lig­ger en sam­men­lig­ning li­ge for.

» Det var f. eks. ik­ke me­get ek­stra mad, vi kun­ne vin­de, der er det mad- mæs­sigt helt an­der­le­des i Au­stra­li­en, så når jeg ef­ter­føl­gen­de har set det au­stral­ske pro­gram, kan jeg godt tæn­ke, at der var jo mas­ser af ting, de kun­ne ha­ve ta­get fra os - el­ler an­dre le­ge, de kun­ne ha­ve sat i gang, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Da jeg var med i Pa­ra­di­se Ho­tel, var der og­så me­get ven­te­tid, det var sgu og­så vildt ke­de­ligt til ti­der, men der var det jo en mas­se un­ge men­ne­sker, så der fandt vi jo på et el­ler an­det at la­ve. «

Kor­te­ne tæt til krop­pen

I mod­sæt­ning til Pa­ra­di­se Ho­tel bli­ver ven­te­ti­den i jung­len hver­ken for­dre­vet med le­ge el­ler med at de­le hem­me­lig­he­der for åben skærm. For dan­ske ken­dis­ser er ik­ke li­ge så vil­li­ge til at af­slø­re, hvem de er som pri­vat­per­so­ner, me­ner Mar­le­ne Weybøll, der i fle­re år har ar­bej­det som ca­ster.

» Der er jo en kæm­pe for­skel på Dan­mark og ud­lan­det. Tag f. eks. et ame­ri­kansk tal­ks­how. Så in­vi­te­rer de Brad Pitt ind, og så er der på for­hånd af­talt en anek­do­te, han kan for­tæl­le. Som se­er fø­ler vi, at vi får lidt fra Brad Pitt, vi læ­rer ham lidt bed­re at ken­de og tæn­ker må­ske ’ nej, hvor er han sjov, han skal og­så tør­re spyt op fra si­ne unger’. Men så­dan er de dan­ske kend­te jo ik­ke, f. eks. hol­der Ni­ko­laj Lie Kaas el­ler Papri­ka Steen sgu kor­te­ne me­get tæt til krop­pen, « si­ger Mar­le­ne Weybøll.

Sult, tørst og træt­hed

De kend­te i jung­len bli­ver hur­tigt pres­set af sult, tørst og træt­hed, og så kan fø­lel­ser­ne som be­kendt hur­tigt fin­de vej uden på tø­jet.

Men der vil ik­ke væ­re de sam­me re­ak­tio­ner at spo­re hos jung­le- ken­dis­ser­ne, som vi som se­e­re op­le­ver i f. eks. Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen, vur­de­rer me­di­e­for­sker Chris­ta Lyk­ke Christensen.

Og for­kla­rin­gen lig­ger li­ge for, for­kla­rer Tor­ben Chris.

» Jeg er ge­ne­relt ret på­pas­se­lig med, hvor­dan jeg op­fø­rer mig, når der er an­dre om­kring mig. Det ta­ler jeg jo og­så med nog­le af mi­ne kol­le­ger om. F. eks kun­ne jeg ik­ke fin­de på at kla­ge over ma­den i en restau­rant, for folk skal ik­ke kun­ne si­ge: ’ Det var og­så ba­re ham den su­re ko­mi­ker, der tror, han ejer det he­le,’ « for­kla­rer han.

’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’ får iføl­ge Chris­ta Lyk­ke Christensen me­re ka­rak­ter af et tra­di­tio­nelt ga­mes­how, når det fø­lel­ses­mæs­si­ge ind­hold, ba­se­ret på kon­flik­ter og sen­sa­tio­ner, som fle­re af TV3s pro­gram­mer el­lers le­ver af, ik­ke bli­ver for­løst på sam­me må­de.

Del­ta­ger­ne i TV3s nye un­der­hold­nings­pro­gram ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’. Fra ven­stre: San­ger Sisse Ma­rie Sø­by, ko­mi­ker Amin Jensen, re­a­li­ty- stjer­ne An­ni Føns­by, ko­mi­ker Tor­ben Chris, tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Jesper Ski­b­by, sku­e­spil­ler Mar­gret­he Koytu, po­li­tisk kom­men­ta­tor Hen­rik Qvortrup, dan­ser og koreo­graf Sti­ne Kron­borg, re­a­li­ty­stjer­ne Gu­stav Sa­li­nas og bør­ne­bogs­for­fat­ter og tid­li­ge­re med­lem af Suk­ker­chok Inez Gavila­nes. Fo­to: TV3

Der var ik­ke me­get ak­ti­vi­tet i del­ta­ger­nes lejr i TV3s nye un­der­hold­nings­pro­gram ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’, og fle­re af del­ta­ger­ne un­drer sig over, at der ik­ke var me­re at la­ve i de ti da­ge, op­ta­gel­ser­ne va­re­de. Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.