Ånds­svagt – og sjovt

BT - - KULTUR -

TV

’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’ TV3 MAN­DAG 21.00 **** **

ste sce­ne en stor ind­sats for at løft e stem­nin­gen. Det er en li­se, frem­for end­nu en gang at skul­le for­hol­de os til en fl ok ukend­te 23- åri­ge, der er sprøjtet ud af sam­me fi tnes­sma­ski­ne. Og så er det alt­så ba­re sjove­re at se Mar­gret­he Koytu æde en ka­ker­lak end at se Be­lin­da fra Brøns­høj.

Pro­gram­met har og­så et an­det fi nt es i kaki­buk­ser­ne, nem­lig at gø­re Las­se Rim­mer til vært sam­men med Jakob Kjeld­b­jerg. Det gi­ver en di­men­sion af sel­viro­ni til he­le fo­re­stil­lin­gen, og der er næp­pe tvivl om, at den bli­ver en rød tråd. For det her er selv­føl­ge­lig no­get, de kend­te le­ger.

Ro­bin­son for sjov

Jeg gæt­ter på, at de fær­re­ste af dem er her for at vin­de, og det lig­ger bå­de i kon­cep­tet og pro­gram­mets ti­tel, at det her jo i vir­ke­lig­he­den ik­ke er en ver­den for folk som dem. Det er ’ Ro­bin­son’ for sjov og med iro­nisk di­stan­ce. Li­ge på nær for Gu­stav selv­føl­ge­lig, som le­ver af skid­tet.

Der­for skal det og­så bli­ve ( lidt) sjovt at se, om Kjeld­b­jerg og Rim­mer kan skub­be de kend­te ud af kon­trol. Om de vir­ke­lig kom­mer til at sul­te for al­vor, så tem­pe­ra­men­ter­ne gni­strer, og de selv­be­vid­ste fa­ca­der fal­der.

Det er et fuld­stæn­dig ånds­svagt set- up, men jeg vil ik­ke gå glip af chan­cen for at se Qvortrup og An­ni Føns­by ry­ge i fl æsket på hin­an­den, el­ler hø­re Mar­gret­he Koytu gi­ve Gu­stav en vel­fortjent ski­de­bal­le.

Re­a­li­ty- stjer­nen Gu­stav Sa­li­nas får sin sag for al­le­re­de i før­ste af­snit af TV3s nye un­der­hold­nings­pro­gram ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’. Fo­to: TV3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.