Kon­ser­va­tiv fl øjten på gan­ge­ne

BT - - NAVNE - Chri­sti­na Jul Nielsen chrn@ ber­ling­s­ke. dk

60 ÅR I MOR­GEN

Det vil­le ik­ke væ­re for­kert at si­ge, at han er kon­ser­va­tiv helt ind til be­net. Den kon­ser­va­ti­ve ide­o­lo­gi og Jør­gen Glent­høj har fl ettet fi ngre si­den 70er­ne, hvor han stift ede be­kendt­skab med Kon­ser­va­tiv Ung­dom. Her var han for­mand for Fre­de­riks­berg KU, med­lem af KUs Lands­be­sty - rel­se og præ­si­dent for Nor­disk Ung­kon­ser­va­tiv Uni­on.

I 2009, midt i fi nanskri­sens bul­dren, over­tog han borg­mester­po­sten på Fre­de­riks­berg fra Mads Le­bech. Trods en hård be­gyn­del­se har han sid­det på po­sten li­ge si­den. Man skul­le tro, at til­knyt­nin­gen til Fre­de­riks­berg er symp­tom på, at det var her, han slog si­ne fol­der som barn. Men de før­ste, spæ­de skridt tog han på Ama­ger. Hans fø­de­sted og barn­doms­hjem.

Han er sam­funds­sprog­lig stu­dent fra Ve­stre Bor­ger­dyd Gym­na­si­um og læ­ste me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Men sam­men med den po­li­ti­ske in­ter­es­se ryk­ke­de han telt­pæ­le­ne op og fl yt­te­de til Fre­de­riks­berg i 1972.

Ar­bejds­u­ge på 80 ti­mer

Med en ar­bejds­u­ge, der oft e ram­mer de 80 ti­mer, er fri­tid næ­sten et frem­medord. Men er ti­den al­li­ge­vel til det, bru­ger han ger­ne ti­mer­ne i som­mer­hu­set i Vestsjæl­land sam­men med fa­mi­li­en, og på at klø­ve bræn­de, tæn­de op og ro­de i værk­tøjskas­sen. Si­den han var barn, har han gå­et på jagt og fi sket - kyst­fi ske­ri i wa­ders. Hans stør­ste fangst er en ør­red på 72 cen­ti­me­ter og 6,5 ki­lo.

Ud­over fril­uft sliv in­de­hol­der cv’et tit­len som se­ni­o­r­pro­duk­t­chef i me­di­ci­nal­virk­som­he­den Merck Sharp & Do­h­me, som han eft er seks år skif­te­de ud til for­del for det blø­de sæ­de i borg­mester­sto­len.

Man­ge po­ster

Besty­rel­ses­poster­ne fyl­der næ­sten en si­de ale­ne på det el­lers om­fat­ten­de cv. 22 nu­væ­ren­de po­ster, hvoraf de fem er for­mand­spo­ster og yder­li­ge­re to er næst­for­mand­spo­ster. Blandt an­det er han for­mand for Hi­sto­risk Topo­gra­fi sk Sel­skab og Be­red­skabs­kom­mis­sio­nen for Fre­de­riks­berg, og næst­for­mand for Me­tro­sel­ska­bet A/ S.

Han går ind for den fæl­les by. Med det me­nes der sam­ar­bej­det med er­hvervs­liv, for­e­nin­ger, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og an­dre ak­tø­rer i by­en. Her del­ta­ger han i en lang ræk­ke net­værk, hvor al­le by­ens ak­tø­rer ar­bej­der sam­men for at ud­vik­le Fre­de­riks­berg.

Ud­over at væ­re prag­ma­tisk og kon­sensus­sø­gen­de si­ges det, at han er kendt for sit go­de hu­mør og fl øjten på rå­d­hu­sets gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.