3x

BT - - TV -

PU­BLIC ENE­MIES Midt i for­bud­s­ti­dens lov­løs­hed le­ger 1930’ er­nes be­ryg­te­de bank­rø­ver Jo­hn Dil­lin­ger og hans ” koll eger”, Ba­by Fa­ce Nel­son og Pret­ty Boy Floyd, kis­pus med loven og op­når en ik­ke ube­ty de­lig po­pu­la­ri­tet hos fol­ket. BLODRØ­DE LÆ­BER Carla har ar­bej­det som se­kre­tær i åre­vis. Løn­nen er elen­dig, og Carla bli­ver be­hand­let som skidt. Nu har hun dog få­et nok!

Kl. 23.45

Kl. 22.35

ge. Her­eft er er der in­gen vej til­ba­ge for Fo­rest Hay­es, der ik­ke læn­ge­re har no­get at ta­be. At han nu er mor­der, gør ham ba­re end­nu me­re far­lig – og fa­mi­li­en Tur­ner er Fo­rest Hay­es’ næ­ste mål. Men det er sta­dig­væk hu­set, der ud­gør Fo­rest Hay­es’ sto­re be­sæt­tel­se. Fo­rest Hay­es ta­ger mo­de­ren, Al­li­son Tur ner, som gid­sel i hen­des eget hjem. Han tru­er med at dræ­be hen­de, hvis f ami­li­en ik­ke op­gi­ver hu­set. Der er in­gen tvivl om, at Hay­es er vil­lig til at fø­re si­ne trus­ler ud i li­vet – spørgs­må­let er, om han over­ho­ve­det kan stop­pes, før fl ere men­ne­ske­liv går tabt. ( TV3 Puls) Christine ( Alex Fr­nka) og hen­des for­æl­dre fl yt­ter ind i de­res drøm­me­hus, men snart for­vand­les de­res hver­dag til et ma­re­ridt. Fo­to: Vi­a­sat

Jo­hn­ny Depp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.